This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Søknad om elektronisk utlevering av opplysninger fra Skatteetaten

I ligningsloven og merverdiavgiftsloven er det oppregnet en del tilfeller der henholdsvis likningsopplysninger og avgiftsopplysninger kan gis uten hinder av liknings- og avgiftsmyndighetenes taushetsplikt som følger av ligningsloven § 3-13 nr. 1 og merverdiavgiftsloven § 13-2 nr. 1.

Det kan - uhindret av taushetsplikten - utleveres opplysninger til de offentlige myndigheter m.v. som er nevnt i bestemmelsene (taushetsrett).

Reglene om taushetsplikt i ligningsloven og merverdiavgiftsloven gjelder også ved innkrevingen av skatte- og avgiftskrav, jf. skattebetalingsloven § 3-2 første ledd.

Skattedirektoratet har inngått avtale med Evry om distribusjon av likningsopplysninger til offentlige myndigheter og følgende private institusjoner/selskaper: Forsikringsselskaper, kredittopplysningsselskaper og finansinstitusjoner.

Private institusjoner/selskaper

Forsikringsselskaper, kredittopplysningsselskaper og finansinstitusjoner kan kjøpe følgende likningsopplysninger fra Evry.

  • Skattyters navn
  • Fødselsnummer/organisasjonsnummer
  • Adresse
  • Nettoinntekt
  • Nettoformue
  • Skatteklasse
  • Sum skatter og avgifter

Disse institusjonene skal henvende seg direkte til Evry for å søke om tilgang til slike opplysninger, se www.infotorg.no. Det er bare offentlige etater, forsikringsselskaper, kredittopplysningsselskaper og finansinstitusjoner som kan kjøpe slike opplysninger fra dem. Ved kjøp av disse opplysningstypene skal søker ikke benytte Skattedirektoratets søknadsskjema, men henvende seg direkte til Evry, jf. www.evry.no


Offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter, herunder kommuner, som har behov for likningsopplysninger for å kunne utføre lovpålagte oppgaver, skal også henvende seg direkte til Evry, se www.infotorg.no. Dette gjelder ikke offentlige myndigheter som allerede har inngått avtale med Skattedirektoratet om utlevering av likningsopplysninger.

For opplysninger som ikke omfattes av distribusjonsavtalen med Evry, for eksempel merverdiavgiftsopplysninger, må søker fylle ut søknadsskjemaet og returnere det i utfylt stand til Skattedirektoratet. Søknadsskjemaet inneholder eksempler på hvilke opplysningstyper som kan utleveres hvis søker har hjemmel til å motta opplysninger fra Skatteetaten.

Søknad om elektronisk utlevering av opplysninger fra skatteetaten

Denne ordningen gjelder ikke for distribusjon av folkeregisteropplysninger.

footer/desktop/standard