Company tax return for businesses assessed as a partnership (SDF)

The company is obliged to submit the company tax return for businesses assessed as a partnership online by 31 May. 

What I s a business assessed as a partnership?

A business that is assessed as a partnership is an enterprise that carries on commercial activity at the expense and risk of two or more partners, where at least one of the partners has unlimited liability for the collective obligations of the enterprise.

 

 • limited liability companies with pro rata liability (DA)
 • internal partnerships
 • limited partnerships (KS)
 • shipping partners (PR)
 • equivalent foreign companies that carry out activity that is taxable to Norway


Joint owners are also considered business assessed as a partnership if they carry out activity at the joint expense and risk of the owners.

Som vedlegg til selskapsmeldingen plikter selskapet å sende inn:

Alle som leverer Næringsoppgave 2 skal også sende inn RF-1052 Avstemming av egenkapital og RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Det kan også være andre vedlegg som selskapet plikter å sende inn sammen med næringsoppgaven.

Selskapet kan søke om utsettelse innen 31. mai for levering av skattemeldingen.

Hvis selskapsmeldingen blir levert etter fristen, må det legges ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.

Hvis selskapet ikke leverer innen fristen kan det påløpe tvangsmulkt.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.

Flere av tallene i deltakermeldingen skal føres i skattemeldingen din med næringsspesifikasjon eller vedleggsskjemaer.

Slik leverer du som detaltaker i SDF skattemelding for næringsdrivende

Some sectors have their own rules for businesses assessed as a partnership.

Er du deltaker i utenlandsk selskap med deltakerfastsetting, må du levere skattemelding for næringsdrivende, og du har selv ansvaret for at RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting med pliktige vedlegg blir levert til Skatteetaten innen riktig frist.

Norske deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting har plikt til å gå sammen om å levere meldinger på vegne av selskapene. Det samme gjelder norske skattytere som alene eller sammen med andre skattlegges etter skatteloven §§ 10-60 til 10-68 (NOKUS-reglene).

Indre selskap

‘Businesses assessed as a partnership’ (Norwegian abbreviation ‘SDF’) is the collective term for companies that are assessed as a partnership according to the net method. This umbrella term also covers companies referred to in section 1-2(c) of the Partnership Act regarding internal partnerships (IS). Internal partnerships are not registered in the Register of Legal Entities or the Register of Business Enterprises and are consequently not identified through an ordinary organisation number. However, like other businesses assessed as a partnership, internal partnerships are obliged to submit a company tax return and partner returns to the tax authority - see section 8-9 of the Tax Administration Act. These businesses must therefore be registered in the Norwegian Tax Administration's register/census. In this register, the businesses are assigned an internal identification number. This number can also be used in connection with electronic submissions via Altinn. Changes to Altinn roles for internal partnerships must also be reported to the Norwegian Tax Administration in this way. These roles will not be updated on the basis of a company tax return or similar.

Recently established internal partnerships must contact the Norwegian Tax Administration in order to be registered with such ID numbers. To avoid technical difficulties when making submissions, it is important that the company ensures that it is allocated an ID number as soon as possible after its foundation and well in advance of the submission deadline.

To register a business and assign an ID number, the Norwegian Tax Administration will require the following information:

 • Name of the company
 • Date of establishment
 • Industry
 • Purpose of the enterprise
 • Postal address of the enterprise
 • Office municipality
 • Principal – name and national identity number/organisation number
 • Manager – name and national identity number/organisation number
 • Auditor – name and national identity number/organisation number
 • General manager – name and national identity number

Companies anywhere in the country can submit information to and, where appropriate, receive more information from – Skatteetaten fastsetting SDF.

Send us an e-mail via Altinn or contact us directly via e-mail.

I likhet med andre selskap med deltakerfastsetting, skal indre selskap levere selskapsmelding RF-1215 og tilhørende skjemaer til Skatteetaten.

I næringsoppgaven for det indre selskapet skal hele virksomheten som omfattes av dette rapporteres. Selskapet leverer deltakermelding RF-1233 for samtlige deltakere, både stille deltakere og hovedmenn. Selskapet sender også kopi av disse meldingene til deltakerne, som bruker dem ved utfylling av egen deltakermelding, RF-1221.

Føring hos hovedmann

Alle poster vedrørende det indre selskapets virksomhet, det vil si inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld knyttet til det indre selskapet, skal også tas med fullt ut i resultatregnskapet og balansen i næringsoppgaven til hovedmannen. Regnskapsføringen hos hovedmannen skal dermed reflektere hele aktiviteten i det indre selskapet.

De stille deltakernes andel av regnskapsmessig overskudd i det indre selskapet, må trekkes ut av hovedmannens resultat. Dette kan enten gjøres i resultatregnskapet i næringsoppgave 2, RF-1167, eller det kan gjøres på side 4 i næringsoppgave 2. Beløpet bør spesifiseres i et eget vedlegg.

På samme måte som for deltakere i øvrige selskap med deltakerfastsetting, er det hovedmannens andel av det indre selskapets skattemessige resultat som skal tas med ved fastsettelse av hovedmannens skattepliktige inntekt.

 • På side 4 i næringsoppgave 2 må derfor hovedmannens andel av det indre selskapets regnskapsmessige resultat tilbakeføres, post 0835 – overskudd, eller post 0635 – underskudd.
 • Videre føres hovedmannens andel av det indre selskapets skattemessige resultat i næringsoppgave 2, post 0655 – overskudd, eller post 0855 – underskudd. Skattemessig resultat hentes fra hovedmannens deltakermelding RF-1221 post 1140, som hovedmannen leverer sammen med sin skattemelding.

Utdelinger fra det indre selskapet til upersonlige deltakere, også hovedmannen hvis han er upersonlig, inntektsføres med 3 prosent i næringsoppgave 2, post 0653. Grunnlaget fremgår av deltakermeldingen post 216.