Important information

This page is not available in English.

Skattemelding for deg som driver med skog

Hvis du er næringsdrivende innen skogbruk, skal du levere skattemelding med næringsspesifikasjon. Hvis du har inntekter knyttet til skogbruk uten å være næringsdrivende, skal du oppgi dette i skattemeldingen din.

Slik leverer du skattemelding

Vi gir deg beskjed når skattemeldingen din er klar, og du får veiledning og hjelp underveis inne i skattemeldingen. Når du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar, logger du deg inn på skattemeldingen din.

I skattemeldingen din er det noen opplysninger som skal fylles ut rett i skattemeldingen, mens andre opplysninger skal legges i næringsspesifikasjonen.

Dette må du gjøre i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen din

Du må ha avsluttet regnskapet for skogdriften, og ha den foran deg når du skal fylle ut skattemelding med næringsspesifikasjon.

Opplysningene som tidligere hørte hjemme i mange forskjellige vedleggsskjemaer og næringsoppgaver er nå samlet i én næringsspesifikasjon, som er en integrert del av skattemeldingen din.

Eksempel på hvordan en næringsspesifikasjon dukker opp i skattemeldingen

Når du åpner næringsspesifikasjonen din, stiller vi deg noen spørsmål. Når vi spør hvilken type næring du driver, velger du «Skogbruk». Da får du felter i næringsspesifikasjonen som er tilpasset deg.

Velg hva du trenger hjelp til:

For å beregne formuesverdien av skogen, må du fylle ut «Skogeiendom» i skattemeldingen.

Slik finner du «Skogeiendom»

Du finner «Skogeiendom» under temaet «Bolig og eiendeler».

Du kan også søke på skog i søkefeltet.

Flere skogeiendommer

Har du flere skogeiendommer eller skog i flere kommuner, fyller du ut et kort for hver skogeiendom/kommune.

Du får hjelp underveis

Når du har valgt kommune, vil prissone, kommunens kostnadssone og avkastning per kubikkmeter vises. Du kan selv korrigere kostnadssone i feltet «korrigert kostnadssone».

Fyll ut feltene for «Areal i dekar pr bonitet».

Du får hjelp og veiledning underveis. Hvis du lurer på noe, trykker du på spørsmålstegnet ved siden av feltet du er usikker på.

Hvis du har skogfond og tømmerkonto, skal du fylle ut opplysninger om transaksjoner i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen din.

I tillegg fyller du ut kortet «Skog og tømmerkonto». Du finner dette ved å klikke på lenken «Se hva du kan legge til». Velg tema «Skogbruk» og legg til «Skog og tømmerkonto».

Kort i skattemeldingen som viser skog og tømmerkonto med 100 000 kroner fylt ut som verdi.

Flere kommuner

Eier du skog i flere kommuner, må du legge til et kort for hver kommune.

Overskudd og underskudd

Overskudd fra skogbruksvirksomheten kan enten inntektsføres i inntektsåret, eller overføres på tømmerkonto.

Underskudd skal derimot alltid føres på en tømmerkonto.

Overskudd fra skogbruk som er overført til tømmerkontoen skal føres på konto 7910 i resultatregnskapet. Det samme gjelder underskudd med minus fortegn.

Eksempel
Dersom det er et underskudd (driftsresultat) fra skogbruk på kr 6 000 og inngående verdi på tømmerkontoen er kr 10 000 skal det inntektsføres minst 20 % av kr 4 000.

Inntektsført beløp føres på konto 3910 i resultatregnskapet.

Hjelp til å fylle ut

 • Du må først velge hvilken kommune virksomheten knytter seg til
 • Fyll inn inngående verdi pr 1. januar på tømmerkontoen
 • Fyll inn opplysninger knyttet til skogfond og opplysninger om inntekter og kostnader
 • Legg inn utbetalinger fra skogfond til formål med og uten skattefordel. Du skal legge inn nettobeløp. Beregningen av skattefordel beregnes automatisk med 85%. ​​Dersom du har fått tilskudd til investering i inntektsåret, må dette også oppgis slik at det trekkes fra skattefordelen. Det samme gjelder om du har fått offentlige tilskudd for tidligere inntektsår​.
 • Skattepliktig inntekt av skogfond føres i resultatet i feltet «3900 Annen driftsinntekt».

Du får hjelp og veiledning underveis. Hvis du lurer på noe, trykker du på spørsmålstegnet ved siden av feltet du er usikker på.

Du skal føre inntekt fra salg og uttak av eksempelvis tømmer, biomasse og ved​ med tilhørende driftskostnader i næringsspesifikasjonen din.

I tillegg fyller du ut kortet «Skog og tømmerkonto». Du finner dette ved å klikke på lenken «Se hva du kan legge til». Velg tema «Skogbruk» og legg til «Skog og tømmerkonto».

Hvis du også driver jordbruk

Hvis du også driver jordbruk, kan du velge å overføre en sjablongberegnet inntekt fra biomasse- og vedproduksjon til jordbruksvirksomheten. Her må du huske å legge inn riktig fortegn på beløpet. Dette beløpet vil automatisk korrigere driftsresultatet som kan overføres til tømmerkonto.​

​Overført beløp kan maksimalt være 55 % av bruttoinntekt fra biomasse- og vedproduksjonen. Dette beløpet er det samme som post 523 i skjema for landbruk (RF-1177).

​Beløpet må også inngå i resultatregnskapet «3900 Annen inntekt» i næringsspesifikasjonen.

Ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning ved naturkatastrofe

Hvis du skal legge til ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning ved naturkatastrofe, finner du dette under «Legg til flere opplysninger».

Betinget skattefri gevinst for biologisk eiendel (skog)

Muligheten til å legge til erstatningsbeløp og betinget skattefri gevinst for biologisk eiendel, finner du i næringsspesifikasjonen. Dette ligger under «Spesifikasjon av omløpsmidler». Legg til «Betinget skattefri gevinst for biologisk eiendel».

I skattemeldingen din må du sørge for at oversikten over skogeiendommer er riktig. Legg til ny skogeiendom hvis du kjøper, og fjern skogeiendommer hvis du selger.

I næringsspesifikasjonen må du oppgi informasjon om skog og tømmerkonto.Som regel har du en tømmerkonto per kommune, eller per skog.​

Når du selger skog

Hvis du selger skog, følger tømmerkontoen med. Dette registrerer du i feltet «Realisert tømmerkonto». Dette gjør at tømmerkontoen blir fjernet. 

skjermbilde-skog-realiserttommerkonto.PNG

Når du kjøper skog

Hvis du kjøper skog i samme kommune som du eier skog i fra før, kan skogen legges til i feltet «Ervervet tømmerkonto». ​​

Hvis du derimot kjøper skog i en kommune du ikke eier skog i fra før, må du legge til en ny «skog og tømmerkonto», og fylle inn opplysningene om skogen. ​​

​Du skal selv legge inn hvor mye av driftsresultatet som skal overføres til tømmerkonto. Ved underskudd må hele beløpet overføres.

Resten av driftsresultatet som ikke overføres tømmerkonto skal inntektsføres direkte i regnskapet, feltet «3900 Annen driftsinntekt».

​Positiv og negativ tømmerkonto

Når en tømmerkonto er positiv er det minimum 20 prosent som må inntektsføres. Ved negativ saldo kan en maks føre 20 prosent til fradrag.  ​

Saldo 31.12 tømmerkonto føres i balansen under temaet «Omløpsmidler».

Sammenlign med regnskapet ditt

Du vil nederst i næringsspesifikasjonen se beregnet næringsinntekt og beregnet personinntekt. Sammenlign med regnskapet du har ført.

Fordel ved utnyttelse av rett til fiske eller jakt er skattepliktig som formue. Du kan også få fradrag for noen kostnader.

Formuesverdien av slike rettigheter beregnes under «Brukt jaktrett, utleie av rettigheter og inntekter og kostnader knyttet til skog» i skattemeldingen din. Du finner det under «Bolig og eiendeler».

Vær oppmerksom på at dette ikke ligger som en del av næringsspesifikasjonen, men som en del av den vanlige skattemeldingen din.

Siden du er næringsdrivende, skal alle inntekter og kostnader knyttet til skogseiendommen være utfylt i næringsspesifikasjonen. Du skal da ikke fylle ut feltene for kapitalinntekter og kapitalkostnader i dette kortet.

Hvis du selv har brukt en jaktrett du disponerer, oppgir du hvor mange dyr du har felt.

Du vil se at formuesverdien av brukt jaktrett og utleie av rettigheter knyttet til skog vises under temaet «Bolig og eiendeler».

Hvis du har hatt inntekter av bortfestet skogstomt eller utleie av jakt-, fiske- eller andre rettigheter knyttet til skogeiendommen din som er utenfor næringsvirksomhet, har du også krav på fradrag for kostnader fra skogsdrift utenfor næringsvirksomhet.

Du fører opplysninger om dette i skattemeldingen din under «Brukt jaktrett, utleie av rettigheter og inntekter og kostnader knyttet til skog».

Eksempler på inntekter utenfor næringsvirksomhet:

 • Salg av tømmer og ved
 • Inntekter fra jakt og fiske
 • Skattepliktig del av skogfond for skogeiendommer over ti dekar

Eksempler på kostnader utenfor næringsvirksomhet:

 • Kostnader til hogst
 • Innbetalinger til skogfondkonto for skogeiendommer over ti dekar
 • Kostnader til skogkultur, som planting, pleie av ungskog, rydding, tynning med mer
 • Avskrivninger

Formuesverdien av slike rettigheter beregnes av mottatt utleie med verdi av dyr du har felt selv.

Hvis du har hatt inntekter av skogen som ikke regnes som næringsvirksomhet, kan du ha krav på fradrag for kostnader knyttet til disse inntektene.

Formuesverdien av skogen beregnes på bakgrunn av kapitalinntekter.

Dette må du gjøre:

 1. I skattemeldingen din skal du finne kortet «Brukt jaktrett, utleie av rettigheter og inntekter og kostnader knyttet til skog»
 2. Legg til inntekter og kostnader

Du finner kortet når du søker «Skog» i søkefeltet, eller velger å legge til kortet under temaet «Bolig og eiendeler».

Her legger du inn inntekter og kostnadene du har hatt knyttet til utleie eller annen kapitalinntekt som er egnet til å gi overskudd over tid, men som ikke oppfyller noen av de øvrige kriteriene for næringsvirksomhet.

Du får hjelp og veiledning for utfylling av feltene inne i skattemeldingen din.

Når alle opplysninger er fylt inn, skal du sende inn skattemeldingen

Når du er ferdig med å fylle ut alle opplysninger knyttet til næringsvirksomheten din, må du også sjekke at alt som handler om deg som privatperson er riktig. Husk å sjekke, og eventuelt endre, dette før du sender inn skattemeldingen.

Har du krav på fradrag, kan det gjøre grunnlaget vi beregner skatt på mindre. Dermed kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv.

Hjelp til å få riktig skatt:

Som personlig næringsdrivende kan det også være lurt å sjekke fradrag for privatpersoner for å sikre at du får alle fradrag du kan ha rett til, for eksempel foreldrefradrag, reisefradrag og liknende.

Klar for å starte

Når du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar, logger du deg inn på skattemeldingen din: