Important information

This page is not available in English.

Segmentansvarlig for bruk av opplysninger fra Skatteetaten

En segmentansvarlig er en virksomhet som representerer en gruppe med konsumenter med det samme formålet og hjemmelsgrunnlaget for å motta og behandle opplysninger fra Skatteetaten. Det er segmentet som utpeker representanten. 

Et eksempel på en gruppe konsumenter med like behov er kommuner som behøver opplysninger fra Skatteetaten.

For å sikre en effektiv og skalerbar deling er det hensiktsmessig at konsumentene samordner seg som et segment som representeres av en felles segmentansvarlig.

Om rollen

En segmentansvarlig ivaretar en større gruppe konsumenter med samme behov for tilgang til opplysninger. Hjemmelsgrunnlaget for tilgang er den samme for alle konsumentene i segmentet, og Skatteetaten gir tilgang til de samme tjenestene. Segmentansvarlig får et avtaleregulert grunnlag til å forplikte konsumentene i sitt segment overfor Skatteetaten.

En segmentansvarlig kan påta seg ulike oppgaver i delingsprosessen, men skal opptre som representant for segmentgruppen i dialogen med Skatteetaten. Ved å påta seg rollen som segmentansvarlig forplikter man seg til å stille med ressurser og kompetanse i samarbeid med Skatteetaten, og representere alle konsumenter i segmentet.

Hvordan segmentansvaret løses utover dette er avhengig av behovene til segmentet og hvor mye tilrettelegging de har behov for. I noen tilfeller er det kun aktuelt med et administrativt segmentansvar, mens det i andre tilfeller er naturlig å ta segmentansvar for tekniske løsninger.

Nedenfor beskrives hva slags oppgaver som kan følge med et administrativt eller teknisk segmentansvar. Oversikten er ikke uttømmende, og det vil være muligheter for tilpasninger til ulike segmenter ved behov.

Last ned: Eksempel på segmentavtale (PDF)

 • Være kontaktpunkt mot Skatteetaten
 • Formidle informasjon
 • Samordne og prioritere endringsbehov
 • Etablere og forvalte avtaler på vegne av segmentet
 • Sikre at Skatteetatens standardvilkår aksepteres og etterleves
 • Tilby faglig brukerstøtte til sine konsumenter
 • Bistå ved påkobling av konsumenter

Segmentansvarlig skal gi faglig støtte til sine konsumenter, og sikre at god og tilpasset faglig veiledning er lett tilgjengelig.

En koordinerende rolle

Segmentansvarlig vil fungere som en utvidet førstelinje for konsumentene. Segmentansvarlig skal ha en koordinerende rolle overfor konsumentene ved å formidle tilpasset informasjon om endringer gjort av Skatteetaten. Segmentansvarlig tar ansvar for å analysere, samordne og prioritere innspill og endringsønsker fra sitt segment.

Segmentansvarlig skal sikre at konsumentene er kvalifiserte for påkobling i henhold til de enhver tid gjeldende bruksområder, og ta ansvar for de forberedende aktivitetene før påkobling.

Teknisk segmentansvar forutsetter at du allerede har et administrativt segmentansvar. Nedenfor har vi listet opp de viktigste ansvarsområdene:

 • Teknisk integrasjon mot konsumentene i segmentet
 • Drift- og forvaltning av teknisk løsning på vegne av segmentet
 • Tilgangsstyring mot konsumentene i segmentet
 • Teknisk brukerstøtte
 • Koordinering og oppfølging mot konsumenter
 • Koordinering og oppfølging mot fagsystemleverandører til segmentet

Dialog gir gode tjenester

Hvordan et teknisk segmentansvar løses vil i stor grad avhenge av konsumentenes behov, og den segmentansvarliges ressurser. Skatteetaten tilbyr tilkobling gjennom våre standardiserte API-er. En teknisk segmentansvarlig vil ha mulighet til å komme frem til en god løsning i dialog med Skatteetaten.

Dette tilbyr vi

For virksomheter som har samordnet seg ved å utpeke en segmentansvarlig vil Skatteetaten tilby et utvidet servicetilbud for samhandling med segmentet. Vi kan ikke tilby de samme fordelene til konsumenter som opptrer enkeltvis.

Samhandlingsarenaer

For segmentansvarlige etablerer vi egne faste møtearenaer for dialog og samhandling mellom Skatteetaten og segmentansvarlig. Formålet med møtene er å utveksle erfaringer og videreutvikle samarbeidet. I møtearenaene gjennomgår vi status på tjenestene og planlagte endringer i eksisterende og nye tjenester. I tillegg etablerer vi samhandlingsprosesser med segmentansvarlig for å besvare brukerstøttehenvendelser og henvendelser ved avvik på tjenestene.

Påvirkningsmulighet

I de faste møtearenaene kan segmentansvarlig fremlegge forslag til forbedringer og endringer i eksisterende tjenester. Konsumenter som er samlet i ett segment vil også kunne få tilgang før andre til nye tjenester som Skatteetaten utvikler.

Dette trenger du

Forvaltningsmodell med riktig kompetanse og kapasitet

En segmentansvarlig er i praksis en koordinator for flere virksomheter som har like behov. For å ivareta de administrative oppgavene som en segmentansvarlig må ivareta, trenger du å bygge opp en forvaltningsmodell med riktig kompetanse og kapasitet.

Dialog gjennom segmentansvarlig

Det er viktig å merke seg at all dialog som Skatteetaten har med virksomhetene i segmentet skjer med segmentansvarlige, ikke med den enkelte virksomhet.

Prioritere og koordinere sammenfallende ønsker og behov

Modellen med segmentansvar vil gjøre det mulig å finne gode løsninger som er tilpasset segmentets behov, siden behovet vil være sammenfallende for virksomhetene. Her vil det også være hensiktsmessig å ha samhandlingsarenaer hvor den segmentansvarlige tar opp koordinerte og prioriterte endringsønsker fra virksomhetene i segmentet. Det er viktig å være klar over at det er virksomhetene selv som samordner seg om hvem som skal være segmentansvarlig, Skatteetaten tildeler ikke denne rollen.

Kontakt oss for å etablere et samarbeid

For informasjon om hvordan du kan gå frem for å etablere et samarbeid med Skatteetaten, kan du sende e-post til [email protected]