Important information

This page is not available in English.

Hvor mye skatt skal du betale

Utleie av næringseiendom skattlegges som virksomhets- eller kapitalinntekt. Dersom utleieinntekten anses som kapitalinntekt, vil overskuddet skattlegges med 22 prosent.

Det er imidlertid ikke gitt at utleieinntektene skal beskattes som kapitalinntekt. Utleieinntekter kan i noen tilfeller beskattes som virksomhetsinntekt, med en skattesats opp mot 50,6 prosent.

Om utleien skal vurderes som næringsvirksomhet eller ikke, avhenger av en helhetsvurdering der omfanget og varigheten av utleiers arbeid/aktivitet er det viktigste momentet. Normalt vil følgende utleieforhold anses som næringsvirksomhet:

  • mer enn ca. 500 kvm til næringsformål, eller
  • 5 boenheter eller mer til bolig- eller fritidsformål

Ved utleie til både næringsformål og bolig/fritidsformål, må man se disse grensene i sammenheng. Dersom du leier ut 350 kvm til næringsformål og 3 leiligheter til boligformål, vil dette normalt bli ansett som næringsvirksomhet. For mer informasjon om utleie av bygninger og virksomhet,  se Skatte-ABC Virksomhet- allment pkt. 3.3.13.Ved korttidsutleie vil aktivitetsnivået ofte være høyt, slik at det etter omstendighetene kan foreligge virksomhet selv om det bare er én boenhet som leies ut, se BFU 6/16