6-7.2 Generelt

Fritaket for omsetning av elbiler ble innført med virkning fra 1. juli 2001. Bestemmelsens første ledd er knyttet opp mot det tilsvarende fritak for engangsavgiften, jf. Stortingets vedtak om engangsavgift § 7 første ledd bokstav i og begrenser seg til motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller. Fritaket omfatter ikke tilfeller hvor batteri under kjøring tilføres strøm ved bruk av en ekstern stempeldrevet forbrenningsmotor.

Skattedirektoratet har i brev av 21. januar 2016 til Finansieringsselskapenes Forening antatt at fritaket også gjelder for store el-busser og tunge el-lastebiler, selv om disse kjøretøyene ikke omfattes av engangsavgiften. Denne tolkning antas å være i tråd med lovgivers intensjoner. Videre legger Skattedirektoratet til grunn at fritaket for leasing både omfatter nye og brukte kjøretøyer, mens formidlingsprovisjon som bilforhandler mottar ved formidling av leasingkontrakter for el-biler, faller utenfor fritaket.

Bestemmelsens tredje ledd tredje punktum er hjemmel for de utfyllende bestemmelser en finner i FMVA § 6-7-3. § 6-7-3 første ledd regulerer hvilke varer som omfattes av fritaket for bruktbiler, mens § 6-7-3 annet ledd regulerer hvilke tjenester som omfattes.

Ved lovendring av 13. desember 2013 ble fritaket utvidet til også å gjelde leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. I fjerde ledd ble det samtidig innført en forskriftshjemmel til å bestemme hva som menes med leasing av kjøretøy etter første ledd og batteri til kjøretøy etter annet ledd. Endringen trådte i kraft 1. mars 2016. Se nærmere Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014, Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) og Innst. 4 L (2013–2014). Se også budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013.