6-7.3 § 6-7 første ledd – Omsetning og leasing av kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift (elbiler)

ElbilerEtter mval. § 6-7 første ledd skal det ikke betales avgift av omsetning og leasing av kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift. Hva som menes med leasing i denne sammenheng, er presisert i FMVA § 6-7-1. Det er utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager. Kravet om «bare» elektrisitet til fremdrift, innebærer blant annet at såkalte «hybridbiler», som benytter både elektromotor og forbrenningsmotor, vil falle utenfor fritaket. Dette følger også av vilkåret om at kjøretøyet må omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav i.

Det oppstilles videre krav om at kjøretøyet må være registreringspliktig etter vegtrafikkloven. Dette innebærer at f.eks. elektriske rullestoler, motorisert sparkesykkel, elektriske kjøretøyer som brukes innendørs på flyplasser, elektriske kjøretøyer som brukes på golfbaner mv., ikke omfattes av fritaket. Det innebærer videre at Stortingets vedtak om omregistreringsavgift vil komme til anvendelse på de kjøretøyer som er omfattet. Salg av brukte kjøretøyer som omfattes av første ledd i § 6-7 vil således være fritatt etter bestemmelsens tredje ledd når de selges etter tidligere å ha vært registrert her i landet.

Når det gjelder rekkevidden av fritaket for elbiler, anses ladeboks for montering i hjemmet, ikke som en integrert del av elbilen. Ladeboksen er en fast installering som fungerer som en ladestasjon hjemme. Denne gir mulighet for raskere og sikrere lading enn såkalte hjemmeladere som plugges rett i stikkontakten. Hjemmeladere antas heller ikke omfattet av fritaket. Derimot antar vi at ladekabel til bruk på offentlige ladestasjoner mv., er fritatt etter § 6-7 første ledd. Kabelen følger bilen på samme måte som f.eks. en jekk.

Det er kun «utstyr» som må anses å være en del av kjøretøyet, som omfattes av fritaket. Ved vurderingen må det legges vekt på hva som naturlig eller rimelig følger med et kjøretøy, hvor det også tas hensyn til hva som er vanlig standard. Det presiseres likevel at vurderingen av «vanlig standard» ikke er avgjørende dersom utstyret klart må anses som en del av kjøretøyet. At en kjøper f.eks. velger elbilen levert med spesielle felger – utover vanlig standard – endrer ikke det faktum at disse må anses som en del av kjøretøyet. Naturlige momenter kan være utstyrets fysiske, påbudte eller funksjonelle tilknytning til kjøretøyet. Med funksjonell tilknytning menes at utstyret står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. For eksempel vil utstyr som jekk, ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet og som det ikke betales særskilt vederlag for, omfattes av fritaket. Det må i tvilstilfeller kunne tas hensyn til hva som gir en mest mulig praktikabel regel.

Ofte vil kunden kunne velge mellom flere utstyrspakker. Utstyr som inngår i disse pakkene antas omfattet av fritaket. Dersom det tilbys utstyr utover dette, antas også dette omfattet av fritaket dersom utstyret må anses som en del av kjøretøyet. Blant fritatt utstyr kan nevnes slikt som har med navigasjon å gjøre, alarm, dekor folie, beskyttelsesfolie på dørhåndtak, askebeger, telefonholder, tilhengerfeste og innvendig LED belysning.

Derimot anses lasteutstyr som skiboks, takstativ, sykkelholder og lastestativ ikke omfattet av fritaket, da dette utstyr ikke er en integrert del av bilen, men monteres på og av etter behov.

Ovennevnte vurdering vil bare kunne foretas ved det konkrete salget, ikke ved senere vedlikehold, reparasjon etc. Utstyret må være levert fra selgeren av det aktuelle kjøretøyet og det må ikke betales et særskilt vederlag for utstyret.

Merverdiavgiftsfritaket for leasing av elbiler fremgår av lov 13. desember 2013 nr. 128. Endringen trådte i kraft 1. mars 2016.

Merverdiavgiftsloven§ 6-7 første ledd skal forstås og praktiseres slik at fritaket også får anvendelse for registreringspliktige el-mopeder, herunder el-mopeder utstyrt med pedaler. Vanlige el-sykler faller derimot utenfor fritaket.

Omsetning av brukte elbiler omfattes også av fritaket i § 6-7 første ledd.