7-10.2 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 7-10 trådte i kraft 1. januar 2017. Finansdepartementet har delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet, se forskrift 23. desember 2016 nr. 1882.

Forsvarsdepartementet skal som ledd i innføringen av F-35 kampfly delta i et flernasjonalt vedlikeholdsprogram for F-35. Merverdiavgiftsloven inneholder i dag regler om fritak på dette området. På grunn av innretningen av vedlikeholdsprogrammet for F-35, oppstår det likevel plikt til å beregne merverdiavgift ved enkelte leveranser av varer og tjenester innenfor vedlikeholdsprogrammet. Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen vil i utgangspunktet medføre at Forsvarets merverdiavgiftsutgifter knyttet til vedlikeholdsprogrammet ikke belastes Forsvarsdepartementets budsjett, men kan føres på et sentralt budsjettkapittel, jf. Finansdepartementets rundskriv R 116 av 4. desember 2020 . Innretningen av vedlikeholdsprogrammet innebærer imidlertid at det oppstår skjult merverdiavgiftsbelastning og den statlige nettoføringsordningen kan ikke anvendes.

Bestemmelsen innebærer at det etableres en søknadsbasert enkeltvedtaksordning, hvor rammene for adgangen til å fatte enkeltvedtak følger direkte av lovteksten. Lovens formulering «vedlikehold av våpensystemet F-35» angir grensene for fritaksordningen med hensyn til arten og formålet med transaksjonen.