Coronavirus - important information from the Tax Administration

§ 3-3 andre ledd

Utleveringen må ikke være uforholdsmessig ut fra de ulempene den medfører i form av inngrep i personvernet og fare for at opplysninger av konkurransemessig betydning kommer på avveie.

Det er et vilkår at utleveringen ikke er uforholdsmessig. Dette innebærer at det skal foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering av om ulempene ved utlevering er uforholdsmessig store sammenlignet med de fordelene den medfører for mottakeren (forholdsmessighetsprinsippet). Ulemper ved utleveringen kan for eksempel være inngrep i personvernet og fare for at opplysninger av konkurransemessig betydning kommer på avveie.

Av skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 første ledd, følger at det ved forholdsmessighetsvurderingen – i tillegg til å vektlegge om mottakerorganet vil settes i stand til å treffe en riktig avgjørelse, eller utføre en mer effektiv og hensiktsmessig tjeneste enn om det ikke hadde mottatt opplysningene - skal vektlegge formålet med behandlingen av opplysninger hos mottakeren, om mottakeren er underlagt taushetsplikt, hvilke opplysninger som skal utleveres og antallet personer som får tilgang til opplysningene.

I vurderingen må det også tas hensyn til utleveringens art og omfang, herunder hvor mange opplysninger som utleveres, om det gjelder særskilte kategorier av opplysninger og hvem opplysningene skal utleveres til.