Coronavirus - important information from the Tax Administration

§ 3-6 annet ledd

Lovtekst

Taushetsplikten etter § 3-1 er ikke til hinder for at pensjonsinnretning som har offentlig tjenestepensjon eller tjenestepensjon etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven, gis tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt for personer som mottar uførepensjon eller avtalefestet pensjon fra innretningen.

Unntaket gjelder elektronisk tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt for personer som mottar uførepensjon eller avtalefestet pensjon fra innretningen. Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 3-13 nr. 8. Taushetsplikten gjelder tilsvarende for den som får opplysningene, se § 3-11 Overført taushetsplikt. Det er et vilkår at personer det søkes opplysninger om, mottar uførepensjon fra pensjonsinnretningen.