Coronavirus - important information from the Tax Administration

§ 5-8 første ledd

Lovtekst

Skattemyndighetene skal melde fra om enkeltvedtak til den vedtaket retter seg mot.

Kravet om at skattemyndighetene skal melde fra om enkeltvedtak gjelder uten unntak, men det er ikke oppstilt noen formkrav. Enkeltvedtak er definert i § 1-2 første ledd bokstav d. Med melding om vedtak menes at den vedtaket retter seg mot skal informeres om hele vedtaket, med begrunnelse etter § 5-7 Begrunnelse, og ikke bare konklusjonen. Tilsvarende gjelder også for de som har klagerett etter § 13-2 Klage fra andre.

Fordi et enkeltvedtak normalt skal være skriftlig og begrunnet, vil det å melde fra vanligvis innebære at vedtaket oversendes den vedtaket retter seg mot. Kravet om melding må for øvrig ses i sammenheng med kravet til begrunnelse etter § 5-7, og kravet om innhold i et forhåndsvarsel etter § 5-6 annet ledd.