Kapittel 7 Opplysningsplikt for tredje

Kapittel 7 regulerer tredjeparters plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene. Dette er en videreføring av bestemmelsene i ligningsloven kapittel 5 med noen mindre endringer. Reglene innebærer at tredjeparter plikter å gi nærmere angitte opplysninger til skattemyndighetene av eget tiltak. For eksempel pålegges arbeidsgivere og banker å gi en rekke opplysninger til skattemyndighetene om skattepliktige som de har forbindelse med. Slike tredjepartsopplysninger utgjør hoveddelen av de grunnlagsdata som er en nødvendig forutsetning for forhåndsutfylling av skattemelding.

Dersom opplysningsplikten ikke overholdes kan skattemyndighetene anvende reaksjoner etter Kapittel 14 Administrative reaksjoner og straff. For å sikre at skattemyndighetene får inn korrekte opplysninger, kan det foretas kontrollundersøkelser hos de som skal gi opplysninger. Reglene om kontroll og plikten til å gi opplysninger etter krav eller pålegg reguleres i Kapittel 10 Kontroll.