§ 7-10 første ledd bokstav g

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

g) den som selv eller gjennom andre har utbetalt honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til åndsverk.

Opplysningsplikt ved utbetaling til opphavsmann til åndsverk

Regelen innebærer en særskilt, årlig rapporteringsløsning for de utbetalinger den gjelder. Tidligere var opplysningsplikten for slike utbetalinger hjemlet i § 7-2, og skulle rapporteres gjennom a-ordningen den kalendermåneden utbetalingen skjedde. Første ledd bokstav g) ble tilføyd ved lov av 19. desember 2017 nr. 128, og trådte i kraft 1. januar 2018 med virkning for inntektsåret 2018. Nærmere regler er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel H.

§ 7-10-30. Hvem som har opplysningsplikt

(1) Den som selv eller gjennom andre har utbetalt honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til åndsverk skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-31 til § 7-10-33.

(2) Utbetaler er unntatt fra opplysningsplikt når denne ikke har fradragsrett direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Unntaket gjelder ikke utbetalere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

§ 7-10-31. Opplysningspliktens omfang

(1) Med godtgjøring i § 7-10-30 menes betaling for bruk av opphavsrett. Opphavsrett i virksomhet og utenfor virksomhet omfattes.

(2) Med opphavsmann menes skaper av åndsverket og eier av opphavsretten ved kjøp, arv eller gave.

(3) Det skal gis en melding per mottaker av godtgjøring.

(4) Opplysningsplikten omfatter ikke ytelser som er vederlag for annet enn bruk av opphavsretten.

§ 7-10-32. Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a) mottakerens fødselsnummer eller organisasjonsnummer og navn

b) opplysningspliktiges organisasjonsnummer og navn

c) utbetalt godtgjøring i skattleggingsperioden. Det skal oppgis om opphavsretten er i eller utenfor virksomhet hos mottakeren.

§ 7-10-33. Levering av opplysninger

(1) Opplysningene skal gis elektronisk.

(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

I forbindelse med forslaget om endring av reglene i skattelovens § 5-14 om skattlegging av ansatteopsjoner i selskap i oppstart- og vekstfasen, er det i Prop. 1 LS (2021-2022) pkt. 4.5.7 foreslått å endre bestemmelsen i bokstav h slik at den også hjemler en opplysningsplikt ved innløsning av opsjonene. Omfanget av opplysningsplikten er foreslått regulert i skatteforvaltningsforskriften.