Generelt

Skatteforvaltningsloven § 7-13 gir hjemmel for utfyllende forskriftsregulering om den praktiske fremgangsmåten ved levering av opplysninger etter skatteforvaltningsloven kapittel 7. Videre er det hjemmel for utforming av meldinger som skal benyttes ved innlevering av opplysninger etter noen av bestemmelsene i kapittel 7. Ordlyden i bestemmelsens første ledd er endret slik at den nå også gir uttrykkelig hjemmel for forskrift om innholdet i opplysningsplikten, se Prop. 130 LS (2016-2017).