Generelt

Bestemmelsen viderefører plikten til å gi lønnsopplysninger mv. i ligningsloven § 5-2. Skatteforvaltningsforskriften § 7-2 mv. gir utfyllende informasjon om opplysningspliktens utstrekning. Bestemmelsen er endret ved lov av 19. desember 2017 nr. 128, med virkning fra 1. januar 2018 for inntektsåret 2018. Opprinnelig første ledd bokstav e) og f), samt annet ledd er opphevet. Fra inntekståret 2018 skal derfor opplysninger om provisjon utbetalt til agent eller annen mellommann, honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt opphavsmann til åndsverk, samt vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med arbeid ikke lenger rapporteres gjennom a-ordningen. Bestemmelser om plikt til å rapportere denne type opplysninger finnes fra og med inntektsåret 2018 i § 7-10 Annen opplysningsplikt for tredjepart.

Fra 1. januar 2019 fikk bestemmelsen et nytt annet ledd med virkning for inntektsåret 2019. Tidligere annet ledd er nytt tredje ledd. Bestemmelsen gjelder rapporteringsplikt m.m. for ytelser de ansatte får i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter.

Hvordan opplysningene skal gis og fristen for levering av opplysningene reguleres i a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften. Se nærmere om Meldeplikt gjennom a-meldingen i § 8-6.