§ 7-5 syvende ledd

Drosjesentral skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilsluttet sentralen.

Drosjesentralers opplysningsplikt

Drosjesentraler skal ukrevd gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet sentralen. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om vedkommende utbetaler eller mottar betalinger selv, se § 7-5 tiende ledd. Nærmere regler om drosjesentralers opplysningsplikt er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 7-5 kapittel E.

§ 7-5-18 Hvem som har opplysningsplikt

Drosjesentral som nevnt i yrkestransportforskriften § 46 skal gi opplysninger etter reglene i § 7-5-15 til § 7-5-19.

§ 7-5-19 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding som nevnt i § 7-5-18 for hvert løyve som, i hele eller deler av skattleggingsperioden det leveres opplysninger for, har vært

 • pliktig tilknyttet drosjesentralen eller
 • frivillig tilknyttet drosjesentralen som bopelsløyve.

§ 7-5-20 Skifte av løyvehaver

Dersom løyvet har skiftet løyvehaver i skattleggingsperioden og begge løyvehaverne har vært tilsluttet drosjesentralen, skal drosjesentralen spesifisere opplysningene som nevnt i § 7-5-18 for hver løyvehaver, slik at meldingen viser kjøring i tidsrommet den aktuelle løyvehaveren hadde løyvet i skattleggingsperioden.

§ 7-5-21 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • drosjesentralens organisasjonsnummer og navn
 • løyvehavers organisasjonsnummer og navn
 • løyvenummer
 • akkumulerte tall fra skiftlappene, jf. bokføringsforskriften § 8-2-2, for tidsrommet fra 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden for
  1. kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift
  2. kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift
  3. kjørte kilometer
  4. besatte kilometer.

§ 7-5-22 Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.