Betaling av merverdiavgift

Betaling av merverdiavgift reguleres av skattebetalingsloven.

Avgiften forfaller til betaling samtidig med leveringsfristen for skattemeldingen, jf. skattebetalingsloven § 10‑30. Fristen for utbetaling av tilgodebeløp er tre uker fra skattemeldingen mottas på skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 10‑60.

Skattedirektoratet har i brev av 21. februar 2012 til NARF uttalt at det ikke er anledning til å søke om forlengelse av fristen for levering av omsetningsoppgaven (nå skattemeldingen), da merverdiavgiftsloven (nå skatteforvaltningsloven) ikke inneholder noen hjemmel til å fravike leveringsfristene. Der leveringsfristen faller på lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag, blir fristen likevel utsatt til første virkedag. Se § 5‑5 annet ledd. Når det gjelder betalingsfristen, har skattebetalingsloven en slik bestemmelse om utsatt forfall i § 10‑2.

Se forøvrig Skattebetalingshåndboken kapittel 10.