This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Endring av ligning på grunn av uriktige inngangsverdier for vederlagsaksjer

  • Published:
  • Avgitt: 8/30/2018
Whole serial number Stor avdeling 01 NS 140/2018

Saken gjelder endring av ligning for inntektsåret 2014 ved at alminnelig inntekt ble økt med kr 925 150. I skattekontorets vedtak ble inngangsverdiene på vederlagsaksjene i A AS redusert med ekstraordinært utbytte fra B AS i henhold til overgangsregel E til skatteloven § 2-38.

 

Klagen tas ikke til følge.

Lovhenvisninger:

Ligningsloven §9-5, §9-6, skatteloven §2-38

 

 

Saksforholdet

Skatt x har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"I 2005 mottok skattepliktige kr 913 846 i ekstraordinært utbytte fra selskapet B AS (org. [...]). Skattepliktige overførte så 594 aksjer fra B AS til A AS (org. [...]) etter bestemmelsene i overgangsregel E til skatteloven § 2-38 innen årets utgang.

Etter en gjennomgang av opplysninger mottatt fra selskapet for inntektsårene 2005 og 2006 ble skattepliktiges inngangsverdier på vederlagsaksjene i A AS redusert med ekstraordinært utbytte den 28.02.2007. Ved en feil falt korreksjonen ut av systemet 14 dager senere.

Skattepliktige ble ikke varslet om denne endringen. Skattepliktige ble varslet den 11.03.2016 om at skattekontoret ville redusere inngangsverdiene på vederlagsaksjene i A AS med ekstraordinært utbytte fra B AS i 2005. Det ble også varslet om at endringen ville påvirke gevinstberegningen fra aksjene ble realisert i 2014 og øke skattepliktig gevinst med tilsammen kr 925 150.

C revisjon v/ D kontaktet skattekontoret den 29.03.2016 med spørsmål om skattekontoret hadde dokumentasjon på korrigeringen i 2007. Skattekontoret sendte et utdrag av loggen i Aksjonærregisteret som viste korrigering den 28.02.2007 og at korrigeringen falt ut den 12.03.2007. Det ble også gitt utsettelse på svarfristen.

Den 02.06.2016 mottok skattekontoret tilsvar fra Advokatfirmaet E AS ved F. Advokaten bestred på vegne av skattepliktige at skattekontoret hadde adgang til å endre ligningen 2014 med bakgrunn i forhold som skjedde ved ligningen 2005. De var ikke uenig i spørsmålet om endring av inngangsverdiene, men mente skattekontoret ikke kunne utføre endringen da 10-årsfristen i ligningsloven § 9-6 første ledd var utløpt. Subsidiært mente de også at toårsfristen i ligningsloven § 9-6 tredje ledd bokstav b var utløpt da varselet ble sendt. Advokaten skrev at feilen ikke kunne lastes skattepliktig da han først ble kjent med feilen ved varselet 11.03.2016, og på grunn av at RISK-reglene er komplekse og vanskelige å forstå. Skattepliktige skulle under enhver omstendighet ikke bære risikoen for feil eller datasvikt i etatens systemer.

På grunn av den tid som var gått sendte skattekontoret nytt varsel datert 13.10.2016. Skattekontoret mente de var innenfor fristene i ligningsloven § 9-6 da endring i inngangsverdier foretas i 2006, og fastholdt varselet om endring av ligningen 2014.

Skattepliktige kom med tilsvar til varselet den 31.10.2016. Han viste til at han var uenig i skattekontorets varsel da han mente 10-årsfristen var utløpt. Han skrev at utbyttet ble innrapportert i selskapets RISK-beregning per 01.01.2006, og at skattekontoret ikke hadde noen videre reaksjoner på det. Skattepliktige oppdaget feil i inngangsverdiene i 2007 og sendte korreksjon til skattekontoret. Skattekontoret har ikke sendt varsel eller andre reaksjoner etter skattepliktige korrigering i 2007. Skattyter var klar på at skattekontoret brøt 10-årsfristen da endringen berodde på tallene som var oppgitt i ligningen for 2005. Han ba om forklaring på hva skattekontoret mente var feil i ligningen 2006, og oppfattet varsel datert 13.10.2016 som en annen sak enn varsel datert 11.03.2016 da det dreide seg om ligningen 2006 fremfor ligningen 2005.

Skattekontoret fattet vedtak 17.11.2016 der skattepliktig inntekt ved realisasjon av aksjer ble økt med kr 925 150 fra 2 755 584 til kr 3 680 734. Det ble lagt til grunn at skattekontoret hadde endringsadgang da skattepliktige hadde blitt varslet om endring av ligningen den 11.03.2016, noe som var mindre enn to år etter utløpet av inntektsåret 2014. Skattepliktige påklaget vedtaket den 05.12.2016."

Utkast til innstilling ble sendt på innsyn til skattepliktige den 25. april 2018. Det har ikke kommet merknader til innstillingen.

Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling, hvor ett nemndsmedlem dissenterte.

 

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"Skattepliktige viser til vedtak den 17.11.2016, hvor det følger at ligningen for 2014 er vedtatt endret. Han klager på vedtaket.

Saken er tatt opp av skattekontoret på eget initiativ. Det følger av ligningsloven § 9-5 syvende ledd at det skal foretas en bred helhetsvurdering av om saken skal tas opp. Det følger av vedtaket at skattekontoret i sin helhetsvurdering blant annet har vektlagt "at saken er godt opplyst". Skattepliktig deler ikke denne oppfatningen. Det er flere forhold i saken som fremstår som høyst uklare, først og fremst hvorfor en foretatt korrigering av inngangsverdien er falt ut av skattekontorets systemer. Til dette kommer at varselet av 11. 03. 2016 viser til stiftelsen av A AS i 2005, og en reduksjon i inngangsverdiene som følge av forutgående utbytte. I nytt varsel av 13. 10.2016 viser Skattekontoret til at det ved fastsettelsen av inngangsverdien er "endringen foretatt i inntektsåret 2006", og viser derfor til at 10-årsfristen ikke er utløpt. Skattepliktig har påpekt disse uklarhetene i sine merknader til skattekontoret.

Med referanse til første avsnitt, side 3 i skattekontorets brev, sitert: «Endring av inngangsverdier i forbindelse med overgangsregel E i 2005», bunner denne saken i et forhold som oppstod i 2005, slik Skatteetaten selv skriver. Saken gjelder endring av inngangsverdiene på aksjer i A AS, nærmere bestemt en reduksjon av inngangsverdien på aksjene med kr 913 846 som følge av utdeling av ekstraordinært utbytte den 22. 09.2005 i B AS (før aksjene i dette selskapet ble overført til A AS etter overgangsregel E). Utbyttet ble rapportert i ligningen for 2005 i RF-1239 om beregning av RISK per 01.01.2006.

Skattekontoret har således fått alle opplysninger fra skattepliktig og de involverte selskapene for å kunne foreta en korrekt fastsettelse av inngangsverdien. Skattepliktiges inngangsverdier på aksjene i A AS ble da også redusert med det ekstraordinære utbytte, men korreksjonen falt ut av skatteetatens systemer. Skatteetaten skriver selv, i vedtaket datert 17.11.2016: «Ved en feil falt korreksjonen ut av systemet bare 14 dager senere. Skattyter ble ikke varslet om denne endringen.».

Den 11.03.2016 ble dette oppdaget av Skatteetaten, og varsel om vedtak utsendt. Dette varselet ble kommentert av skattepliktig, i brev av 02.06.2016, hvor det ble påpekt at 10-årsfristen i ligningsloven § 9-6 første ledd, var utløpt.

I nytt brev fra Skatteetaten, datert 13.10.2016 blir det varslet et nytt vedtak, hvor skattekontoret viser til at endringen er foretatt for inntektsåret 2006. Slik varselet og det etterfølgende vedtak forstås, er det av ingen betydning at feilen ble gjort i 2005, og etterfølgende korrigert i 2007. Skatteetaten har etter eget utsagn «mistet» eller rotet vekk denne korreksjonen.

Prinsipalt anføres det at skattekontoret er avskåret fra å endre inngangsverdien på aksjene i A AS som følge av at endringsfristen i ligningsloven § 9-6 nr. 1 er utløpt. Det følger av ligningsloven § 9-6 første ledd at spørsmål om endring av ligning ikke kan tas opp mer enn ti år etter inntektsåret. Fristen skal regnes fra utløpet av det aktuelle inntektsåret. Siden endring av inngangsverdien gjelder forhold for inntektsåret 2005, skal fristen beregnes fra 31.12.2005 med den virkning at endringsfristen utløp 31. desember 2015. Varsel om endring av ligning ble først sendt 11.03.2016, dvs. etter fristens utløp. Det forhold at korrigeringer ble foretatt i aksjonærregisteret i 2007 endrer ikke dette.

Hvis 10-årsfristen i ligningsloven § 9-6 første ledd skal praktiseres slik skatteetaten gjør, hvor den simpelthen kan flyttes dit det måtte behage Skatteetaten, til tross for at feilen er korrigert, vil 10-årsfristen i realiteten være illusorisk og ikke lenger reell. Det betyr at man kan anføre endring i ligning 10 år tilbake i tid, basert på feil (korrigert eller ikke) som potensielt sett ligger mange flere år tilbake enn 10 år. Dette kan umulig være en korrekt lovanvendelse eller hensiktsmessig forvaltningsmessig.

Det anføres at saksbehandlingen av dette forholdet oppleves av skattepliktig som rotete, uforutsigbar og urimelig. Korreksjoner blir rotet vekk og mistet. Det går 11 år før forholdet adresseres fra Skatteetatens side. Når det påpekes at forholdet er foreldet, flyttes simpelthen målet fra 2005 til 2006, uten at dette rokker ved at forholdet oppstod i 2005.

Skatteetatens saksbehandling inngir ikke tillit. Korreksjonen som ble sendt inn, blir opplyst å ha blitt «falt ut» av deres systemer. Dette tyder på upålitelig datasystemer og dårlig kvalitetssikring av saksbehandlingen. Som en konsekvens, vil naturligvis Skatteetatens saksbehandling bli uforutsigbar og mindre tillitsvekkende. Å bruke 11 år på å adressere en problemstilling, 9 år etter denne er korrigert samvittighetsfullt, inngir på ingen måte tillit til saksbehandlingen.

Det anføres som urimelig å ilegges en ekstra skatt, for en feil som ble gjort i 2005. Til alt overmål er feilen korrigert uten at Skatteetaten har evnet å motta og ivareta korreksjonen på en hensiktsmessig måte. Den «falt ut» etter knappe 14 dager i mars 2007. Dette faktum bidrar ytterligere til å forsterke inntrykket av uforutsigbar saksbehandling, selektiv etterlevelse av 10-årsfristen og dårlig forvaltning.

Det er klart at feilen ikke kan lastes skattepliktig eller baseres på at skattepliktig har gitt uriktige eller tilbakeholdt opplysninger. Skattekontoret har mottatt fullstendig informasjon om transaksjonen etter overgangsregel E (i 2005) og har fått den nødvendige informasjon for å kunne fastsette korrekte inngangsverdier. Av ukjente årsaker er imidlertid en korreksjon av skattepliktiges inngangsverdier falt ut av systemene. Skattekontoret viser til at korrigeringen ikke var med i fastsettelsesbrevet som ble sendt 03.10.2007. Alt ansvar for Skatteetatens systemfeil veltes med dette over på skattepliktig. Det var ingen grunn for skattepliktig til å anta at fastsettelsesbrevet inneholde uriktige inngangsverdier (disse var jo blitt riktig korrigert i februar samme år). Skattepliktig ble først kjent med denne feilen ved varselet av 11.03.2016. Det kan ikke forventes at han burde vært kjent med dette tidligere tatt i betraktning RISK-reglenes kompleksitet og at reduksjonen i inngangsverdien ble rapportert i selvangivelsen for 2005. Under enhver omstendighet er det sterkt urimelig om skattyter skal bære risikoen for feil eller datasvikt i etatens systemer.

Det rettes derfor en klage på saksbehandlingen, samt vedtaket som er fattet med bakgrunn i den uforutsigbare saksbehandlingen. Det bes om at vedtaket oppheves og saken legges vekk."

 
Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"Fra 01.01.2017 trådte skatteforvaltningsloven i kraft, og ligningsloven ble opphevet fra samme tidspunkt, jf. kgl.res. 27.05.2016. Skatteforvaltningsloven skal derfor anvendes også for inntektsår forut for lovens ikrafttredelse. Saken gjelder imidlertid endringsadgang etter tidligere gjeldende ligningslov §§ 9-6 og 9-5 og vil bli behandlet etter disse bestemmelsene.

Det følger av skatteforvaltningsloven § 13-3 andre ledd at klage på vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt skal behandles av Skatteklagenemnda. Klagen har den formen og det innholdet som kreves, jf. skatteforvaltningsloven § 13-5 og kommet til skattekontoret innen fristen, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 første ledd. Klagen tas opp til behandling.

Saken gjelder om skattekontoret hadde adgang til å endre ligningen i sitt vedtak den 17.11.2016. Saken gjaldt endring av skattepliktig gevinst ved realisasjon av aksjer i inntektsåret 2014. Skattepliktig gevinst ble endret fra kr 2 755 584 til 3 680 734. Differansen hadde sammenheng med at det var foretatt ekstraordinært utbytte etter overgangsregel e til skatteloven 2-38 andre ledd i forbindelse med beskatningsmodell av aksjer fra inntektsåret 2006. Skattepliktige eller hans fullmektiger har ikke bestridt at gevinsten skattekontoret har varslet om og endret i vedtaket den 17.11.2016 er korrekt. Skattekontoret kan heller ikke se at det er noen feil ved den tidligere foretatte beregningen. Saken dreier seg dermed utelukkende om skattekontoret hadde endringsadgang til å endre skattepliktig gevinst slik det ble varslet om den 11.03.2017 og som det ble fattet vedtak om den 17.11.2016.

Endringsfristene fremkom i ligningsloven § 9-6 som gjaldt på tidspunktet skattekontoret varslet om endring og det ble fattet vedtak. § 9-6 lyder:

«1. Spørsmål om endring av ligningen kan ikke tas opp mer enn ti år etter inntektsåret.

3. Er endringen til ugunst for skattyteren skal fristen være

a. to år etter inntektsåret når han ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger»

Det må tas stilling til når endringsfristen startet å løpe når det gjaldt beregning av inngangsverdi for aksjene som ble realisert i 2014. Skattedirektoratet har den 21.01.2016 gitt en prinsipputtalelse som er publisert i utvalget 2016 side 166 om endringsfrister ved fastsettelse av inngangsverdi på aksjer.

Skattedirektoratet la der til grunn at inngangsverdi for alle aksjer skal ligningsfastsettes hvert enkelt år og det var da adgang til å endre uriktige inngangsverdier tilbake i tid med hjemmel i endringsfristene i ligningsloven, selv om det ikke kan foretas endring av inngangsverdien for anskaffelsesåret. Videre la Skattedirektoratet til grunn at inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt med virkning for senere realisasjoner. De viste til at beregning av gevinst/tap anses dette som et nytt forhold og for realisasjonens del har inngangsverdien ikke betydning for ligningen før det året aksjene realiseres.

Inngangsverdien vil da ved beregning av skattepliktig gevinst ikke ha betydning før i 2014 når aksjene ble realisert. Fristen vil da starte å løpe etter inntektsåret 2014. Når skattekontoret varslet om endring av ligning den 11.03.2016, er dette i overkant av et år etter at fristen startet å løpe og er innenfor endringsfristen uavhengig etter ligningsloven § 9-6 første og tredje ledd. Slik skattekontoret vurderer det så er saken tatt opp innen endringsfristene etter ligningsloven § 9-6.  

Skattepliktige viser videre til at skattekontoret ikke kunne ta opp saken etter en vurdering av momentene i ligningsloven § 9-5 nr. 7, der det spesielt ble vist til den lange tiden før skattekontoret oppdaget feilen og at han selv opprinnelig hadde meldt om korrekt inngangsverdi. Dagjeldende ligningslov § 9-5 nr. 7 lød:

«Før spørsmål om endring tas opp etter nr. 1 eller nr. 3-6 skal det vurderes om det er grunn til det under hensyn til blant annet spørsmålets betydning, skattyterens forhold, sakens opplysning og den tid som er gått. Etter tilsvarende vurdering kan slik sak henlegges av den som skal treffe vedtak.»

Etter skattekontorets vurdering var saken godt opplyst for å kunne ta en beslutning da korrekt gevinst var klarlagt allerede i første brev til skattepliktig som var varsel den 11.03.2016. Skattepliktig hadde ved førstegangs fastsettelse av inngangsverdi korrigert denne, men de senere år har han ikke gjort dette og heller ikke korrigert til korrekt inngangsverdi og gevinst i innlevert selvangivelse for 2014 når aksjene ble realisert. Det er en betydelig lavere gevinst som var skattlagt da forskjellen utgjorde over 925 150 og spørsmålets betydning tilsa at saken burde tas opp. Tiden fra inntektsårets utgang og varsel var i overkant av ett år og det kan ikke sies å være lang tid. En vurdering av momentene tilsier at det var riktig å ta saken opp til endring."

Sekretariatets vurderinger

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at klagen ikke tas til følge.

Formelle forhold

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 (2). Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 (2).

Skattekontorets vedtak er datert 17. november 2016, mens skattepliktige påklaget vedtaket den 5. desember 2016. Fristen for å påklage skattekontorets vedtak var tre uker, og skattepliktiges klage må dermed anses som rettidig, jf. dagjeldende ligningslov § 9-2 nr. 5.

Endringsadgang

Fra 1. januar 2017 trådte skatteforvaltningsloven i kraft, og ligningsloven ble opphevet fra samme tidspunkt, jf. kgl.res. 27. mai 2016. Skatteforvaltningsloven skal derfor anvendes også for inntektsår forut for lovens ikrafttredelse. Saken gjelder imidlertid endringsadgang etter den tidligere ligningslov §§ 9-6 og 9-5 og vil bli behandlet etter disse bestemmelsene. Skattekontorets adgang til å endre ligningen for tidligere inntektsår må dermed vurderes etter ligningslovens bestemmelser.

Ifølge ligningsloven § 9-6 nr. 1 kan ligningen ikke tas opp til endring mer enn ti år etter inntektsåret. Fristen for endring av ligning regnes fra utløpet av inntektsåret. I forarbeidene til ligningsloven, Ot.prp. nr. 29 (1978-79) side 113, uttales det at fristen avbrytes når den skattepliktige har fått varsel om at et nærmere angitt spørsmål er tatt opp til behandling, eller at slikt varsel er sendt fra skattekontoret før fristens utløp.

Videre følger det av ligningsloven § 9-6 nr. 3 a at dersom endringen er til ugunst for skattepliktige, skal fristen være to år etter inntektsåret når skattepliktige ikke har gitt "uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller ikke har unnlatt å gjøre ligningsmyndighetene oppmerksom på feil ved ligningen og skatteoppgjøret som han er eller burde vært klar over".

Sekretariatet slutter seg i det vesentlige til skattekontorets vurdering om at det foreligger endringsadgang etter ligningsloven § 9-6. Som skattekontoret fremhever må det legges til grunn at inngangsverdi for alle aksjer skal ligningsfastsettes hvert enkelt år og at det er adgang til å endre uriktige inngangsverdier tilbake i tid med hjemmel i endringsfristene i ligningsloven, selv om det ikke kan foretas endring av inngangsverdien for anskaffelsesåret, jf. prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet datert 21. januar 2016. I uttalelsen la Skattedirektoratet også til grunn at inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt med virkning for senere realisasjoner.

I likhet med skattekontoret mener sekretariatet at inngangsverdien ved beregning av skattepliktig gevinst ikke vil ha betydning før i 2014, altså da aksjene ble realisert. Dette innebærer at fristen for å endre ligningen startet å løpe ved utgangen av inntektsåret 2014. Skattekontoret sendte varsel om endring av ligning for inntektsåret 2014 i brev datert 11. mars 2016 og 13. oktober 2016, som er innenfor fristen på to og ti år år i ligningsloven § 9-6 nr. 1 og § 9-6 nr. 3 a.

Sekretariatet slutter seg for øvrig til skattekontorets vurdering om at det er grunnlag for å ta opp spørsmålet om endring av ligningen etter ligningsloven § 9-5 nr. 7.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

 

Dissens i alminnelig avdeling

Skatteklagenemndas medlem Tveit har dissentert. Fra dissensen siteres:

"Det fremkommer ikke klart om skattepliktig har levert korrekte opplysninger. Jeg oppfatter saksforholdet slik at skattepliktig ikke hadde redusert inngangsverdien med ekstraordinært utbytte i 2005, men at skattepliktig i den sammenheng ikke er noe å bebreide. Uansett har skatteetaten endret inngangsverdien i 2007 uten å meddele dette til skattepliktig. Først i 2014 fikk skattyter melding om endring foretatt i 2005-ligningen. Med forbehold om at skattepliktig ikke har gitt tilstrekkelige og riktige opplysninger for 2005, vil det gjelde en 10-årsfrist for endring av ligning. Ligningsl. § 9-5 nr 7 har angitt fire kriterier for når en endring skal tas opp. Det dreier seg om spørsmålets betydning, skattepliktiges forhold, sakens opplysning og den tid som er gått. Vurderingskriteriene er ikke uttømmende, jfr. lovtekstens blant annet. Spørsmålet må anses å ha middels stor betydning i forhold til en publikumsnorm. Det fremkommer intet negativt om skattepliktiges innsats, saken må sies være greit opplyst og tiden som har gått er lang. Etter mitt skjønn må det også legges vekt på at innbyggerne har behov for at skatteadministrasjonen fungerer korrekt og innen rimelig tid. Dette har med tillitsforholdet mellom myndigheter og publikum; i videste forstand samfunnskontrakten. Etter mitt syn må det legges vesentlig vekt på den tiden som har gått og hensynet til beskatningens legitimitet blant befolkningen. I tillegg kommer at skattepliktig ikke kan bebreides, og at endringen provenymessig etter alt å dømme vil ligge rundt 225.000 med dagens skattesats. Jeg er etter dette kommet til at endringen ikke foretas."

Nemndas medlemmer Gjølberg og Wabø sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Sekretariatet er ikke enig i dissensen.

Som nevnt ovenfor la Skattedirektoratet til grunn i prinsipputtalelse datert 21. januar 2016 at inngangsverdi for alle aksjer skal ligningsfastsettes hvert enkelt år og at det er adgang til å endre uriktige inngangsverdier tilbake i tid med hjemmel i endringsfristene i ligningsloven, selv om det ikke kan foretas endring av inngangsverdien for anskaffelsesåret. I uttalelsen la Skattedirektoratet også til grunn at inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt med virkning for senere realisasjoner. Skattedirektoratet uttalte at ved beregning av gevinst/tap anses dette som et nytt forhold, og for realisasjonens del har inngangsverdien ikke betydning for ligningen før det året aksjene realiseres.

Sekretariatet forstår dette som at inngangsverdien ved beregning av skattepliktig gevinst ikke har betydning før i 2014, som var det året da aksjene ble realisert. Dette innebærer at fristen for å endre den uriktige inngangsverdien i ligningen for 2014 startet å løpe ved utgangen av inntektsåret 2014. Skattekontorets varsel om endring i brev datert 11. mars og 13. oktober 2016 er derfor innenfor fristen på to år i ligningsloven § 9-6 nr. 3 a. Ettersom varselet uansett ble sendt innenfor toårsfristen, tar sekretariatet ikke stilling til om skattepliktige har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, jf. ligningsloven § 9-6 nr. 3a.

Sekretariatet mener også at det ut fra en helhetsvurdering er grunnlag for å ta opp spørsmålet om endring av ligningen etter ligningsloven § 9-5 nr. 7. Etter sekretariatets oppfatning er saken tilstrekkelig opplyst til at det er lett å slå fast de faktiske forhold av betydning for saken og dermed treffe en beslutning, den omtvistede økningen på kr 925 150 av skattemessig aksjegevinst er betydelig og det har ikke gått lang tid fra utlegg av ordinær ligning for inntektsåret 2014 til varsel om endring av ligningsverdi for 2014 ble sendt i 2016. Videre uttales det i forskrift 20. mai 2009 nr. 555 («Veiledende retningslinjer for når et endringsspørsmål bør tas opp til realitetsbehandling etter ligningsloven § 9-5 nr. 1, 3-6 jf. nr. 7») at «dersom et vedtak lider av åpenbare feil, som ligningsmyndighetene i noen grad kan lastes for, bør skattekontoret likevel være innstilt på å foreta en endring.» Sekretariatet mener at skattekontoret kan lastes for at den tidligere korrigerte inngangsverdien falt ut av deres systemer, men at det likevel kan foretas endring av ligningen for inntektsåret 2014. Sekretariatet finner dermed ikke grunnlag for å endre sitt tidligere standpunkt.

 

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 30.08.2018

Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Egil Steinberg, medlem

                        Alexander Schønemann, medlem

                        Anders Olsen, medlem

 

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling.


Schønemann og Andvord viste til tidligere praksis i tilknytning til anvendelse av fristreglene i ligningsloven ved endring av inngangsverdi på aksjer, jf. flertallets avgjørelse i Skatteklagenemndas vedtak i sak NS 78/2018.

 

Nemnda traff følgende enstemmige

                                             v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.