This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Etterberegnet inngående merverdiavgift ved anskaffelse av snøskuter

  • Published:
  • Avgitt: 11/27/2018
Whole serial number Alminnelig avdeling 01 NS 144/2018

Saken gjelder etterberegnet inngående merverdiavgift ved anskaffelse av snøskuter, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-4, jf. 1-3 annet ledd, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd. Omtvistet beløp utgjør kr 27 612. Det er også ilagt tilleggsskatt med 20 %, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3.

 

Klagen tas ikke til følge

Lovhenvisninger:
merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-4, jf. 1-3 annet ledd, merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd, skatteforvaltningsloven § 14-3.

Saken gjelder

Saken gjelder etterberegnet inngående merverdiavgift ved anskaffelse av snøskuter, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-4, jf. 1-3 annet ledd, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd. Omtvistet beløp utgjør kr 27 612. Det er også ilagt tilleggsskatt med 20 %, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3.

Saksforholdet

Skatt x har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"Klager, A, org.nr. [...], er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra 26. oktober 2006 med årlig mva-melding. Klager er registrert med næringskode 03.120 Ferskvannsfiske. Virksomhetens formål er oppgitt å være: "Utmarksnæring. Salg av ferskvannsfisk og andre utmarksprodukter. Produksjon av sami duoddji produkter (kofter, skaller, luer, etc.). Turistvirksomhet, leie ut jaktcamper, selge turer og guide turister. Oppussingsarbeid som maling av tak og vegger innvendig i bygning, skifte av belegg, utvendig maling av bygning".

Etter avholdt kontroll av mva-meldingen for året 2016 traff skattekontoret 13. juli 2017 vedtak om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift med kr 32 574, samt ileggelse av tilleggsskatt med 20 % av kr 32 574, kr 6 514.

Klage er fremsatt 17. juli 2017. Klagefristen er overholdt og saken er ikke brakt inn for domstolene.

Påklaget beløp utgjør kr 27 612 for året 2016, og gjelder skattekontorets tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift ved anskaffelse av snøskuter 22. februar 2016. Klager kjøpte en ny snøskuter 7. januar 2015, jf. opplysninger fra Motorvognregisteret. Denne ble byttet inn ved kjøp av ny snøskuter 22. februar 2016, jf. faktura nr. 58 og kreditnota fra B. Dette faktum er ikke bestridt av skattepliktige."

Sekretariatets innstilling til Skatteklagenemnda har vært sendt skattepliktige for merknader. Skattepliktige har ikke inngitt merknader til innstillingen.

Skattepliktiges anførsler
Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"I klage av 17. juli 2017 anfører klager at snøskuteren med slede brukes til å frakte/transportere utstyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Utstyret som må fraktes ved bruk av snøskuteren er telt, vedovn, vedsekker, mat, reinskinn, fiskegarn, isbor, issag, øks, garnstokk, tau og fiskekasser. Vilkårene for å fradragsføre inngående merverdiavgift kr 27 612 ved anskaffelse av snøskuteren er således oppfylt."

Skattekontorets vurderinger
Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"Klager kjøpte en snøskuter 7. januar 2015. Denne ble byttet inn ved kjøp av ny snøskuter 22. februar 2016. Klager har fradragsført inngående merverdiavgift kr 27 612 ved anskaffelsen for år 2016.

Med personkjøretøy menes motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 første ledd bokstav c, jf. § 1-3 annet ledd bokstav a. Skattekontoret legger til grunn opplysninger som fremkommer av Motorvognregisteret.

Klager anfører at snøskuteren er innrettet for varetransport. Klager anfører at det brukes slede til å transportere utstyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, og vilkårene for å fradragsføre inngående merverdiavgift ved kjøp av ny snøskuter er således oppfylt.

Til dette viser skattekontoret til avgjørelse av Klagenemnda for merverdiavgift av 13. desember 2010. I denne saken la Klagenemnda til grunn at en ATV måtte anses som personkjøretøy til tross for at den var innrettet med tilhengerfeste for tilhørende spesialhenger, beltehjul, vinsj, stor lastebærer foran og bak samt avtakbart passasjersete som kunne erstattes med verktøyboks. Klagenemnda la til grunn at den ikke ble ansett for å være "hovedsakelig innrettet for varetransport", jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 første ledd bokstav c.

Skattekontoret viser også til at en slede på en snøskuter ikke betyr at snøskuteren er innrettet til varetransport. At snøskuteren er egnet til å dra sleden betyr ikke at den er innrettet til varetransport.

Etter dette legger skattekontoret til grunn at snøskuteren ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 første ledd bokstav c.

Det fremgår av merverdiavgiftsforskriften § 1-3 annet ledd at et avgiftssubjekt til enhver tid kan eie en snøskuter uten at denne anses som personkjøretøy. Ny snøskuter kan imidlertid tidligst anskaffes etter 24 måneder, med mindre den forrige blir kondemnert, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3 annet ledd siste punktum. I dette tilfellet er det opplyst at den forrige snøskuteren er tatt som innbytte, og derfor er det ikke holdepunkter i saken om at den forrige snøskuteren er blitt kondemnert.

Klager kjøper ny snøskuter 22. februar 2016, omlag tretten måneder siden klager kjøpte den forrige snøskuteren 7. januar 2016 [2015]. Det følger av merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd at ny snøskuter kan tidligst anskaffes etter 24 måneder, og klager har således ikke rett til å fradragsførte inngående merverdiavgift kr 27 612, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 1-3 annet ledd bokstav a, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1.

Skattekontoret innstiller på at skattekontorets vedtak av 13. 07.2017 opprettholdes."

Sekretariatets vurderinger

Formelle forhold
Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Sekretariatet slutter seg i det vesentligste til skattekontorets begrunnelse i redegjørelsen gjengitt ovenfor. I tillegg vil sekretariatet bemerke følgende.

Etterberegningen
Det fremgår av merverdiavgiftsloven § 8-4 første ledd første punktum at fradragsretten ikke omfatter inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy.

Som personkjøretøy anses også blant annet beltemotorsykkel (snøskuter), jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 annet ledd bokstav a, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 første ledd bokstav c. Merverdiavgiftsforskriften § 1-3 annet ledd bokstav a lyder:

"motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport"

Skattepliktige har anført at snøskuteren er innrettet for varetransport. I korte trekk viser skattepliktige til at det brukes slede (tilhenger som har meier istedenfor hjul) til å transportere utstyr dersom det ikke er plass på snøskuteren. Sekretariatet mener at skattepliktiges anførsler ikke kan føre frem.

Sekretariatet er enig med skattekontoret i at den aktuelle snøskuteren ikke kan anses å hovedsakelig være innrettet for varetransport, jf. vurderingen ovenfor. Sekretariatet er enig med skattekontoret i at skattepliktige ikke har dokumentert at snøskuteren hovedsakelig er innrettet for varetransport. Den aktuelle tilhenger (slede) anses, etter sekretariatets oppfatning, ikke å være tilstrekkelig for å anse snøskuteren som hovedsakelig innrettet for varetransport.

Sekretariatet viser til avgjørelsen fra Klagenemnda for merverdiavgift, KMVA-2010-6841, hvor Klagenemndas flertall var enig med skattekontoret i at kjøretøyet (4. hjuls motorsykkel -ATV) ikke hovedsakelig var innrettet for varetransport til tross for at den blant annet var innrettet med tilhengerfeste med tilhørende spesialhenger.

I tillegg viser sekretariatet til dom av 21. oktober 2011 Aust-Agder tingrett (TAUAG-2011-128302), som gjaldt overprøving av Klagenemndas vurdering i KMVA-2011-6972, hvor en ATV var påmontert ekstra laste- og arbeidsutstyr. Dette endret etter tingrettens oppfatning ikke kjøretøyets karakter fra personkjøretøy til å være hovedsakelig innrettet for varetransport. Tingretten sluttet seg til Klagenemndas vurdering, og nektet fradrag for inngående merverdiavgift i forbindelse med anskaffelsen av ATV. Sekretariatet viser også til KMVA-2011-7208, som gjaldt en lignende vurdering.

Som beskrevet av skattekontoret ovenfor kan et avgiftssubjekt til enhver tid eie én beltemotorsykkel (snøskuter) uten av denne anses som personkjøretøy, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd. Ny beltemotorsykkel kan imidlertid tidligst anskaffes etter 24 måneder, med mindre den blir kondemnert. Som det fremgår av vedtaket og skattekontorets redegjørelse er snøskuteren anskaffet ca. 13 måneder etter at skattepliktige kjøpte sin forrige snøskuter. Vilkårene for fradragsføring er dermed ikke oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven § 8-4, jf. § 1-3 annet ledd bokstav a, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1.

Tilleggsskatt

Sekretariatet bemerker at klagen ikke uttrykkelig nevner tilleggsskatt i forhold til den påklagede etterberegningen. Når det gjelder tilleggsskatt viser sekretariatet til vedtaket. Sekretariatet er enig i skattekontorets vurdering om at vilkårene for ileggelse av tilleggsskatt i skatteforvaltningsloven
§ 14-3 er oppfylt.

Sekretariatet er enig med skattekontoret i at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at skattepliktige har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger og at dette kunne føre til skattemessige fordeler. Kontrollen har avdekket at skattepliktige uriktig har fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelser til knyttet kjøp av personkjøretøy. Det er i vedtaket hensyntatt at skattepliktige har fradragsført for lite i forhold til andre forhold og det er derfor ikke ilagt tilleggsavgift av hele det påklagede etterberegningsbeløpet. Sekretariatet viser her til vedtakets s. 4.

Sekretariatet kan ikke se at det foreligger unnskyldelige forhold, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 annet ledd, og det er heller ikke påberopt av skattepliktige.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Alminnelig avdeling 01 

 

Medlemmene Bugge, Hines og Stenhamar sluttet seg til sekretariatets innstilling.


Det ble 27. november 2018 fattet slikt

                                                             v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.