Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020.

Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften, settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter.

Den praktiske gjennomføringen av fritaket

Fritaket gjennomføres som en refusjonsordning. Virksomhetene må, som i dag, kjøpe naturgass og LPG med full avgift inkludert i prisen. Virksomhetene kan så søke Skatteetaten om refusjon av differansen mellom full sats og den reduserte satsen.

Det tas sikte på at avgiftene skal trappes gradvis opp igjen til dagens nivå over en fire års periode. Opptrappingen skal gjennomføres ved at avgiftssatsene trappes opp til en viss prosentsats av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG i følgende intervaller:

  • 2021: 25 prosent Utsatt inntil videre
  • 2022: 50 prosent
  • 2023: 75 prosent
  • 2024: 100 prosent

Hvordan søke om refusjon 

Det er virksomhetene som er bruker av naturgass og LPG som har rett til refusjon av særavgift.

Søknad om refusjon gjøres ved at du skriver til oss. Logg inn, fyll ut skjemaet og last opp vedleggene. 

  • Last ned Blankett for særavgifter (RF-1326) og benytt dette som vedlegg til din refusjonssøknad. Bruk de nye avgiftsgruppene CN 135 for CO2-avgift på naturgass og CL 135 for CO2-avgift på LPG.
  • Legg ved dokumentasjon som viser at avgift er betalt og erklæring om at varene er til avgiftsfri bruk.
  • Last opp vedleggene og sende inn søknaden. 

Nærmere regler om refusjonsordningen vil bli fastsatt i forskrift.