Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Refusjon av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger

Selskap som har blitt trukket i kildeskatt for renter, royalty og leieinntekter de har mottatt fra et norsk selskap eller filial, kan søke refusjon hvis de mener det er trukket for mye kildeskatt.

Se også refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte.

Slik søker du refusjon

Last ned, fyll ut og send inn RF-1541 Søknad om refusjon av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler:

Søk refusjon av kildeskatt

Adresse

Søknaden sendes til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Fra 2021 har Norge innført kildeskatt på betaling av renter, royalty eller leie fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Det er det norske betalende selskapet som har ansvar for å trekke riktig kildeskatt til rett tid.

Skattesatsen er vanligvis 15 % av bruttobetalingen, men kan bli lavere hvis betalingsmottaker befinner seg i et land som Norge har egen skatteavtale med. Kildeskatten kan falle helt bort hvis mottaker er et selskap innenfor EØS-området.

Selskapet kan også søke refusjon hvis det er trukket kildeskatt på feil grunnlag, for eksempel hvis:

 • det norske utbetalende selskapet feilaktig har ansett betalingen som en rente-, royalty- eller leiebetaling, uten at det var det
 • det norske utbetalende selskapet har feilaktig ansett mottaker for å være hjemmehørende i et lavskatteland
 • det norske utbetalende selskapet har feilaktig ansett mottaker for å være nærstående
 • betalingsmottaker er en fysisk person som ikke skal betale kildeskatt

Fristen for å søke refusjon er tre år fra utløpet av året kildeskatten ble trukket.

 • Navn på søker
 • Skatteidentifikasjonsnummer (tax-ID / TIN)
 • Adresser
 • Kontaktopplysninger
 • Informasjon om betaler (trekkpliktig selskap)
  • Selskapets navn
  • Betalers organisasjonsnummer(tax-ID /org.nr)
  • Adresse
 • Dersom søknad sendes inn av representant:
  • Navn på representant
  • Organisasjonsnummer
  • Adresse
  • Kontaktopplysninger
 • Presiser hvilken type betaling det er trukket kildeskatt av (renter, royalty eller leiebetalinger for skip, andre fartøy, rigger, fly eller helikoptre).
 • Søknad må inkludere en oversikt over alle betalinger, trukket kildeskatt og totalt beløp som kreves refundert.
 • Ved søknad etter skatteavtaler:
  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt/hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må være utstedt i søkers navn alene og må gjelde for skatteåret søker mottok betaling der det er trukket kildeskatt.
 • Ved søknad grunnet fritak for kildeskatt i EØS:
  • Bostedsbekreftelse eller registreringsbevis utstedt av offentlige myndigheter som dokumentasjon på at søker er selskapsrettslig etablert innenfor EØS.
  • Begrunnelse for hvorfor søker skal anses å være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet innenfor EØS.
 • Betalingsopplysninger:
  • Navn på bank
  • IBAN eller SWIFT/BIC-nummer
  • Navn på kontoinnehaver
  • Betalingsreferanse for å identifisere betaling hos mottaker
 • Annen informasjon, som juridiske, organisatoriske og skattemessige forhold av betydning for søknaden

All påkrevd dokumentasjon må vedlegges søknaden. Mangelfulle søknader krever lengre saksbehandlingstid og kan bli avslått eller avvist. Tilleggsdokumentasjon kan etter forholdene være nødvendig for å godtgjøre at vilkårene for redusert kildeskatt er oppfylt.

Søknaden må være signert av deg som søker. Hvis en representant søker på dine vegne, må det legges ved en signert fullmakt. Hvis du representerer søker, legger du ved et registreringsbevis el. som dokumenterer at du har fått myndighet til å signere på vegne av søker.

Dersom noen annen enn søker skal motta refusjon, må fullmakt bekrefte at representanten har fullmakt til å motta refusjon.