Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

I 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format". 

Dette er bestemt i en forskriftsendring som trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Dette betyr endringen for deg

Fra og med inntektsåret 2023 må de fleste enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende og alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

For alle næringsdrivende som allerede bruker regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil endringen få små konsekvenser. Regnskaps- og årsoppgjørsprogram-leverandørene som tilbyr innsending av skattemelding vil gjøre de tilpasningene som er nødvendig.

Næringsrapport skatt kan brukes for siste gang for inntektsåret 2020, som skal leveres i 2021.  Etter dette må de næringsdrivende bruke andre løsninger for å sende inn skatteopplysninger. Skatteetaten anbefaler derfor at næringsdrivende som før har brukt næringsrapport skatt, skaffer seg et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som tilbyr innsending av skatteopplysninger.

For deg som driver enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.

Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer. De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av ny løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. For inntektsåret 2021 vil det fortsatt være mulig å levere skattemelding og RF-skjemaer direkte via skatteetaten.no og altinn.

For deg som driver aksjeselskap/selskap med deltakerfastsetting (ansvarlig selskap)

Aksjeselskap mv. som tidligere har brukt næringsrapport skatt må fra inntektsåret 2021 sende inn i annen løsning. De kan enten velge å sende skjemaene direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Selskap med deltakerfastsetting kan enten sende selskapsmelding med vedlegg direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram for inntektsåret 2021. Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Bakgrunn

Finansdepartementet har bestemt nye regler for innsending av skattemelding for næringsdrivende. Endringen i skatteforvaltningsforskriften er vedtatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven. Bakgrunnen for endringen er at skatteetaten utvikler nye løsninger som skal forenkle innsending av skatteopplysninger.