Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Utgifter til pensjon, sykepenger og forsikring

Dersom du har kostnader til egen pensjonsordning, tilleggstrygd for sykepenger eller uføre- og ulykkesforsikring, kan du ha krav på fradrag.

Pensjonssparing

Dersom du har frivillig pensjonssparing i henhold til innskuddspensjonsloven §2-3 2. ledd, har du krav på fradrag for kostnadene.

Maksimal sparing er 7 prosent av beregnet personinntekt før fradrag for premie til egen pensjonsordning mellom 1G og 12G.

Det gis også fradrag for risikoytelser i form av uførepensjon etter tjenestepensjonsloven, og ytelser til etterlatte og innskuddsfritak ved uførhet etter foretakspensjonsloven. Fradragsretten for slik premie kommer i tillegg til den forannevnte maksimale innskuddsgrensen.

Beløpet skal føres i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller i næringsrapport skatt.

Sykepenger

I utgangspunktet har du som næringsdrivende krav på sykepenger først etter 16 dager, og da begrenset til 80 prosent av personinntekten – opp til 6G. Du kan likevel tegne forsikring i folketrygden for å få høyere dekning av inntektstapet. Øvre grense for sykepengegrunnlaget på 6G gjelder selv om du har tegnet forsikring. Du kan tegne tre alternative forsikringer:

  • 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Premien føres i skattemeldingen. Tilleggsdekning for sykepenger tegnet i et forsikringsselskap er IKKE fradragsberettiget, verken i næringsoppgaven eller i skattemeldingen.

Uføre- og ulykkesforsikring

Frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700 kroner i skattemeldingen.