Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skattemelding - utenlandske artister

Utenlandske artister som opptrer i Norge, f.eks. skuespillere, sangere, musikere, mv. skal i utgangspunktet betale skatt etter artistskatteloven. 

Dersom artistens opphold i Norge overstiger 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode eller overstiger 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode, erstattes skatteplikt etter artistskatteloven med skatteplikt etter den alminnelige skatteloven. Dette gjelder fra og med året før året da artisten blir skattemessig bosatt i Norge.  Dette betyr for eksempel at en artist som blir skattepliktig som bosatt i Norge i 2019, skal skattlegges etter de alminnelige reglene også for inntektsåret 2018.

Mer informasjon om når du blir skattemessig bosatt

En artist som er bosatt i annen EØS-stat og ikke anses skattemessig bosatt i Norge, kan likevel kreve å få fastsatt sin skatt etter skattelovens regler etter inntektsårets utløp.

Tidligere beregnet/betalt skatt etter artistskatteloven § 7 vil i slike tilfeller bli omgjort til forskuddsskatt eller forskuddstrekk avhengig av om artisten er næringsdrivende eller arbeidstaker.

Når artister blir skattepliktige etter den alminnelige skatteloven, har de opplysningsplikt jf. skatteforvaltningslovens §§ 8-1 og 8 -2.
De fleste utenlandske artister har inntekt fra personlig virksomhet. Det betyr at de må levere følgende innen 31. mai:

Dersom skattemeldingen ikke er levert innen fristen, kan det ilegges tvangsmulkt. Mer informasjon om tvangsmulkt

Det skal betales skatt på all bruttoinntekt for opptreden i Norge. Dersom artisten får dekket egne kostnader i forbindelse med arrangementet, skal verdien av disse inngå i skattegrunnlaget. Dette gjelder ikke arrangørens dekning av artistens utgifter til reise, kost, losji og agentprovisjon. Dersom artisten dekker utgiftene til reise, kost, losji, agentprovisjon og andre utgifter, gis det fradrag i skattegrunnlaget.

Mer informasjon om andre aktuelle fradrag

Hjelp til utfylling av skattemeldingen

Du kan endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

  • Du skal endre hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger fra arbeidsgiver, bank, NAV eller andre som er opplysningspliktige. Frist for å levere endringsmelding er tre år etter leveringsfristen for skattemelding. Eksempel: For skattemelding som er levert i 2019, utgår fristen 3 år etter leveringsfristen, altså 31.5.2022.

  • Du kan klage på:
    • skatteoppgjøret for 2015 og tidligere år
    • mottatt vedtak fra Skatteetaten om endring av skattemeldingen din eller skjønnsfastsetting av din formue og inntekt fra og med 2016. Den generelle regelen er at du må klage innen 6 uker etter at du har fått et vedtak. 

Opplysninger om endring av skattemelding og klage på endring av skattemeldingen