Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Ny distribusjonsmodell gir flere valgmuligheter for oppkobling

Fra og med 3. kvartal 2020 vil Skatteetaten tilby oppkobling til modernisert folkeregisterløsning gjennom et modernisert grensesnitt.

Opplysningene distribueres vederlagsfritt gjennom et sett med standardiserte tjenester.

Virksomheter som har fått godkjent søknad om tilgang til Folkeregisteret kan få tilgang til opplysninger gjennom fire ulike modeller, eller gjennom en kombinasjon av disse.

Distribusjonsmodellen bygger på Skatteetatens policy for deling av etatens data ut til andre virksomheter. 

Velg modell:

Skatteetaten oppfordrer brukere med like behov til å samordne seg og la sin virksomhet bli representert av en felles tredjepart i dialogen med Folkeregisteret. Et slikt samarbeid og representasjon referer vi til som segmentsamarbeid og parten som representerer segmentet er en segmentansvarlig.

Å etablere et segmentsamarbeid er fordelaktig av flere årsaker:

  • Segmentansvarlig kan tilrettelegge for gevinstrealisering i segmentet gjennom å drive forretningsutvikling
  • Aktiv behovs- og kravstyring og prioritet i samarbeidet med Skatteetaten ved at segmentansvarlig kan samordne og prioritere behov og krav i segmentet
  • Forenklet samarbeid ved at segmentansvarlig er avtalepart på vegne av alle brukerne i segmentet
  • Segmentansvarlig kan fungere som systemintegrator mellom Skatteetaten og segmentet

Helse- og omsorgstjenesten

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere arbeidet med modernisert folkeregister i helse- og omsorgstjenesten. Norsk Helsenett etablerer ny persontjeneste for oppslag i folkeregisteret, og alle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal benytte denne.

Finansnæringen

Skatteetaten oppfordret finansnæringen, ved Bits og Finans Norge, til å organisere seg i et sektorsamarbeid. Finans Norge har etter vurderinger gjort i bransjestyrene BBK (Bransjestyre Bank og Kapital), BLP (Bransjestyre Liv og Pensjon) og BRS (Bransjestyre Risiko og Skade), besluttet etablering av et bransjesamarbeid. Bits tar segmentansvaret på vegne av finansnæringen for Modernisert Folkeregister, og Finans Norge Forsikringsdrift og Trafikkforsikringsforeningen etablerer, drifter og forvalter den tekniske fellesløsningen for finansbransjen.

KS

For kommuner og fylkeskommuner vil kommunesektorens organisasjon tilby det moderniserte Folkeregisteret gjennom FIKS-plattformen, som er plattformen for kommunal sektor. Kommunal helsetjeneste er ikke en del av dette, da e-helse tilbyr egne løsningen for alt som omhandler helse.

Les mer om KS og modernisert folkeregister

Som tidligere kan systemleverandørene hente opplysninger fra Folkeregisteret og tilgjengeliggjøre det i kundenes fagsystemer. Systemleverandør kan tilby sine kunder verdiøkende tjenester og skreddersøm.

Systemleverandører som hente opplysninger fra Folkeregisteret på vegne av sine kunder blir en databehandler for konsumenten. Ved påkobling til nye Folkeregisteret via systemleverandør må det foreligge en databehandleravtale mellom konsument og systemleverandør.

Det er kunden (konsumenten) selv som må akseptere Skatteetatens vilkår for bruk og deling for en systemleverandør kan opptre og få tilgang på din virksomhets vegne.

Les mer om:

Det moderniserte Folkeregisteret åpner i tillegg for at brukere kan integrere sine fagsystem direkte mot Folkeregisterets API og få opplysningene vederlagsfritt gjennom et sett standardiserte tjenester. Virksomheter som ønsker å koble seg direkte til det moderniserte Folkeregisteret kan finne mer informasjon om det på Skatteetatens nettside for API-dokumentasjon (Github).

Ny forretningsmodell gjør at Skatteetaten går vekk fra dagens konsesjonsbaserte leveranse gjennom en leverandør.

Skatteetaten vil fra 2021 bruke markedet og eksterne tjenesteleverandører der dette vurderes som hensiktsmessig og effektivt for konsumentene og/eller etaten. Ett område hvor Skatteetaten har vurdert dette som aktuelt, er innenfor området vask og ajourhold. Her har vi fått bekreftet at markedet kan levere gode tjenester til konsumentene som både ivaretar behovet for vask og ajourhold med tilsvarende tjenester som i dag, samt at det kan leveres nye verdiøkende tjenester (tilleggstjenester).

Oppdatert informasjon om nytt tjenestetilbud for vask og ajourhold vil legges ut i løpet av 2. kvartal 2021.