Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nye tjenester i nytt folkeregister

Når distribusjonen av folkeregisteropplysninger ligger hos Skatteetaten, vil opplysningene kunne tilbys vederlagsfritt. Dette gjøres gjennom et sett standardiserte tjenester.

Påkoblingen til nytt modernisert folkeregister gjøres ved å bruke ID-portens OpenID Connect-løsning (OIDC).

Teknisk informasjon om de nye folkeregistertjenestene legges fortløpende ut på Skatteetatens API-dokumentasjon.

De nye standardiserte tjenestene er:

En hendelsesliste gir brukerne løpende varslinger om endringer i Folkeregisteret. Dette betyr at virksomheter får oppdaterte opplysninger om personer i sine kunderegistre i sanntid. Det moderniserte Folkeregisteret vil også gjøre det mulig å lage automatisert saksbehandling. Automatiseringen iverksettes av hendelser fra Folkeregisteret. Et eksempel på dette er avslutning av et kundeforhold i en virksomhet, for eksempel hendelsen "melding om dødsfall"

Med hendelsesliste mottar virksomheter et varsel hver gang noe endres i Folkeregisteret, hvem det gjelder og hva endringen består i. Virksomheten får tilgang til informasjon de har hjemmel til, men må selv avgjøre om hendelsen er relevant for dem, og eventuelt gjøre oppslag for å hente mer informasjon om endringen. Tjenesten leveres ved maskin-til-maskin tilkobling. Ved utgangen av 2020, vil alle endringer (hendelser) i personopplysninger distribueres på hendelseslister, også kalt feeds. 

Å gjøre et oppslag betyr at du som virksomhet søker på personopplysninger i Folkeregisteret. Et oppslag kan gjennomføres fra maskin-til-maskin, eller gjennom en nettbasert portal. Denne løsningen gir virksomheter anledning til å hente ut personopplysninger, som for eksempel navn, adresse, relasjoner og historiske hendelser. Dette kan være svært nyttig for virksomheter i prosesser hvor en for eksempel skal opprette et nytt kundeforhold, sende faktura for utført arbeid eller starte en saksbehandlingsprosess.

Selve oppslaget utføres fra et eget fagsystem ved maskin-til-maskin tilkobling, eller gjennom folkeregisterets hjemmeside

Oppslag skjer enten ved entydig identifisering av person, eller ved en treffliste (kun for de som har tilgang).

Uttrekk er folkeregisteropplysninger om et utvalg personer basert på valgte kriterier/parametere. Uttrekk gir virksomheter muligheten til å hente ut opplysninger om et utvalg personer basert på en eller flere kriterier, for eksempel fødselsår, gatenavn, og kommune, uten å identifisere personene først.

Uttrekk kan brukes til å supplere et kunderegister, eller opprette en sakspopulasjon, for eksempel 6-åringer til skolestart eller beboere i en gate til varsling.

Uttrekkstjenester kan kun benyttes av virksomheter som ikke har krav om entydig identifisering.

Øvrige tjenester som tilbys i dag

I det nye og moderniserte folkeregisteret, vil Skatteetaten tilby standardtjenestene hendelsesliste, oppslag og uttrekk, kostnadsfritt. De øvrige tjenestene tilbys av andre aktører i markedet. Det er per i dag for tidlig å si noe konkret om hvilke andre aktører som vil ta del i en markedsstrategi, men dagens distributør, Infotorg (TietoEVRY), vil blant annet videreføre sine tjenester, også etter lanseringen av det nye registeret.  Med et nytt, moderne folkeregister er en av hensiktene å redusere behovet for lokale folkeregisterkopier. Ved nye tjenester som oppslag og offentlige hendelseslister legges det nå i større grad opp til at offentlige og private virksomheter løpende kan hente ut opplysninger ved behov. For å ivareta god tilgjengelighet for brukerne utvikles det nye tjenester og elektroniske grensesnitt, som understøtter direkte oppkobling mot Folkeregisteret. Det moderniserte folkeregisterets plattform skal være tilgjengelig 24/7, med en oppetid på 99,8 prosent.

For de fleste brukere vil en slik løsning være tilfredsstillende. Likevel oppfordres virksomheter med spesielle behov til sikkerhet, tilgjengelighet, oppetider og ytelse til å gjøre egne vurderinger av om det er behov for å opprettholde eller bør etableres en lokal kopi av opplysningene.

Historiske opplysninger

Etter overgangsperioden til nytt register vil all historisk informasjon som i dag er tilgjengelig for brukere av Det Sentrale Folkeregister (DSF), og som skal være tilgjengelig etter ny lov, gjøres tilgjengelig i nytt Folkeregister.