Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 2.1.1

2.1.1 Lønn mv.

Gjeld for inntektsåret 2019

Denne posten viser hva du har fått i lønn og eventuelt andre ytelser som for eksempel honorarer, arbeidsavklaringspenger og sykepenger fra NAV. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjeld posten meg?

Post 2.1.1 gjelder stort sett alle, men ikke pensjonister som ikke jobber og de som for eksempel kun lever av å forvalte egen kapital eller er næringsdrivende.

Får du lønn eller andre ytelser fra en arbeidsgiver for inntil 1000 kroner i løpet av inntektsåret, betaler du ikke skatt for beløpet og trenger ikke føre noe i denne posten. Les mer om skattefrie småjobber.

Får du mer enn 1000 kroner er hele beløpet skattepliktig, og du må fylle det inn i posten hvis det ikke står der. Det er tidspunktet lønnen blir utbetalt på som forteller hvilket inntektsår lønnen føres på.

Feriepenger

Feriepengene dine er skattepliktige, så de skal også føres opp i denne posten.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Se eksempel på hvordan du legger til mottatt lønn.

Posten er normalt utfylt med hva du har tjent. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den som utbetaler penger til deg, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekt, fradrag og skattetrekk du får fra din arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte din arbeidsgiver for at sammenstillingen skal bli riktig.

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp lønnskode, beløp og årsak til hvorfor du endrer posten.

Du bør også kontakte skatteoppkreveren for å få riktig skattetrekk og unngå en stor restskatt neste år. Hvis verken inntekt eller skattetrekk er rapportert inn, må du kunne legge frem enten lønnsslipper eller bankutskrifter for å kunne få godskrevet skattetrekket.

Hva er ytelser og hva må jeg gjøre?

Ytelser er enkelt forklart alt annet enn lønn som er fordeler ved jobben. De regnes derfor som tillegg til lønnen og er skattepliktige. Noen ytelser er fylt inn fra før, mens andre må du legge til selv. Ytelser kan være for eksempel:

 • Fri bruk av bil utenom arbeidstid
 • Gratis avis, mobiltelefonabonnement, bredbånd
 • Flybonus
 • Helt eller delvis gratis bolig
 • Gratis arbeidstøy
 • Dekket kostnader til feriereise
 • Gunstig lån fra arbeidsgiver
 • Fordel vunnet ved innløsning eller salg av opsjon som gir rett til kjøp eller salg av aksje eller grunnfondsbevis til eller fra arbeidsgiver.
 • Kostnader til eller dekket barnehage for dine barn

Summene du skal oppgi står på lønnslippen eller sammenstillingen din. 

Har du jobbet i utlandet for en norsk arbeidsgiver, skal arbeidsgiver ha rapportert lønnen for dette arbeidet i a-meldingen som arbeid utført i utlandet. Hvis inntekten mangler/er feilrapportert, må du:

 • føre lønnen opp i denne posten, eventuelt korrigere posten
 • informere arbeidsgiver om at det må sendes korrigert rapportering i a-meldingen
 • huke av "Ja" i  post 1.5.6. dersom du krever fradrag i norsk skatt eller nedsettelse av norsk skatt på lønnen du har opptjent i utlandet

Har du jobbet i utlandet for en utenlandsk arbeidsgiver, må du:

 • føre opp lønnen i denne posten
 • huke av "Ja" i post 1.5.6. dersom du krever fradrag i norsk skatt eller nedsettelse av norsk skatt på lønnen du har opptjent i utlandet

Har du betalt skatt i utlandet, finnes det regler og skatteavtaler som hindrer at du betaler skatt på samme inntekt i begge land. Ved krav om kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) må du fylle ut skjema RF-1147.

Dersom arbeidsoppholdet i utlandet har varighet i minst 12 måneder, sjekk om du kan kreve skattenedsettelse etter ett-års-regelen. I så fall må du fylle ut skjema RF-1150. Skjema RF 1150 skal også fylles ut dersom skatteavtalen mellom Norge og arbeidslandet er en fordelingsavtale.

Dokumentasjonskrav:

Krever du fradrag for skatt betalt i utlandet, må du fylle ut og sende inn RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag  sammen med skattemeldingen. Krever du kreditfradrag må utlignet og betalt skatt i det andre landet dokumenteres.

Krever du skattenedsettelse etter ett-års-regelen eller etter skatteavtale, må du fylle ut og sende inn RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn sammen med skattemeldingen. Hvis vi spør må du kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattenedsettelse.

Hvis du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om lønn og/eller andre ytelser og vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere dette med en årlig sammenstilling eller annet bekreftelse fra arbeidsgiver.