Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 2.1.2

2.1.2 - Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk

Gjeld for inntektsåret 2019

Denne posten er kun for sjøfolk og viser hva du har fått i lønn. Lønnen er grunnlag for særskilt fradrag for sjøfolk i post 3.2.13. Summen er normalt fylt ut med det som er rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som har hovedbeskjeftigelse om bord på skip i fart og har arbeidet om bord i til sammen minst 130 dager i skatteleggingsperioden. Som skip i fart regnes som hovedregel:

  • marinefartøy med kommando heist, uavhengig av størrelse og seilt distanse.
  • skip i utenriksfart, som har eget fremdriftsmaskineri, uavhengig av skipets størrelse og utstrekning på skipets fartsområde.
  • skip som er på minst 100 brutto registertonn og har eget fremdriftsmaskineri og ikke er unntatt.

Arbeidsgiver rapporterer i a-meldingen om vilkårene er oppfylt.

Posten gjelder også sjøfolk som er skattepliktig til Norge for inntekt opptjent på utenlandsk skip.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er normalt utfylt med hva du har tjent. Summene baserer seg på hva som er rapportert inn av arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra din arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet eller informasjonen er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte din arbeidsgiver slik at sammenstillingen blir riktig.

Inntekten er grunnlaget for særskilt fradrag for sjøfolk som føres i post 3.2.13.

Hvis du endrer post 2.1.2, må du sjekke om du også må endre post 3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk. 

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om lønn og/eller andre ytelser må du kunne dokumentere dette med den årlige sammenstillingen eller annen bekreftelse fra arbeidsgiver hvis vi spør.

Har du ditt hovedbeskjeftigelse på et utenlandsk skip og vi spør, må du kunne legge fram dokumentasjon på:

  • hvilket tidspunkt du har arbeidet om bord,
  • hva slags type skip arbeidet er utført ombord i,
  • skipets navn og fartsområde,
  • inntekten for tidsrommet,
  • hyreavregning for alle måneder det opplyses å ha vært på sjøen. Leveres samleoppgave må denne være spesifisert i grunnhyre, overtid, andre inntekter og feriepenger.