Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.1.1

3.1.1 Renteinntekter av bankinnskudd mv.

Gjeld for inntektsåret 2020

Denne posten viser hva du og dine barn under 17 år har hatt i renteinntekter. Renteinntekter tilhørende barn under 17 år blir fordelt med en halvpart på hver av foreldrene når de bor sammen. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har bankinnskudd i norske banker som har gitt renteinntekter og/eller
  • er foreldre til barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret og som har bankinnskudd i norske banker som har gitt renteinntekter.

Hvis du er fosterforeldre og ikke mottar fosterhjemsgodtgjørelse, gjelder det også deg.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp renteinntekten.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, vil barnets renteinntekter bli fordelt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over hele inntekten til deg.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er normalt utfylt med renteinntekter. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av banken(e), så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra banken(e) i februar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte banken for at årsoppgaven skal bli riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp bankens navn, innskuddets størrelse, renteinntekter og årsak til hvorfor du endrer posten.

Selv om du har felles bankkonto med andre, innrapporteres det fra banken kun på èn. Ektefeller og meldepliktige samboere kan fordele renteinntekter fritt i skattemeldingen. Begge parter må endre slik at totalen blir den samme. Endring i posten hos den ene gir IKKE automatisk endring i posten til den andre parten.

Andre med felles bankinnskudd kan fordele innskuddet og rentene etter eierforholdet. Du må endre eller legge til informasjon om bankens navn, innskuddets størrelse, renteinntekter og årsak til hvorfor du endrer posten.

Dokumentasjonskrav:

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon viss vi spør.