Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.2.14

3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn

Gjeld for inntektsåret 2019

På denne posten kan du kreve fiskerfradrag. Du må fylle ut skjema "RF-1213 Fiske" for å beregne størrelsen på fradraget.

Gjeld posten meg?

Denne posten gjelder alle som i minst 130 dager av inntektsåret har deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten. Fradraget utgjør 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense på 150 000 kroner.

Posten gjelder også fiskere og fangstmenn på utenlandske fiskefartøyer.

Jobber du i samme inntektsår dels i fiske og dels som sjøfolk, er det summen av antall dager til sjøs som fisker og sjøfolk som regnes som antall dager om bord.

Dersom du oppfyller vilkårene for fiskerfradrag og sjømannsfradrag i samme inntektsår, gis det først sjømannsfradrag innenfor et maksimalbeløp på 80 000 kroner i post 3.2.13.

Da maksimalbeløpet for fiskerfradrag er 150 000 kroner, kan det i slike tilfeller gis fiskerfradrag inntil summen av de særskilte fradragene for sjøfolk og fiskere utgjør 150 000 kroner. Fiskerfradraget føres i post 3.2.14.

Har du begynt eller sluttet i løpet av året slik at du jobber under 130 dager om bord, kan du likevel ha rett på  fiskerfradrag.

Starter du som fisker og er omfattet av avtaler som i gjennomsnitt forutsetter 130 dager om bord og/eller antas at vilkårene er oppfylt i etterfølgende år, gis fiskerfradrag.

Avslutter du som fisker og har oppfylt vilkårene tidligere år, gis fiskerfradrag også for det avsluttende året.

Satsar og nøkkeltal

Fiskerfradraget utgjør 30 prosent av netto arbeidsinntekt om bord under fiske på havet eller langs kysten. Maksimalt fradrag er 150 000 kroner.

Sykepenger og fødselspenger som erstatter arbeidsinntekt av fiske skal være med i beregningsgrunnlaget.

Dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger og hyre som fiskerikyndig på seismikkfartøy skal ikke være med i beregningsgrunnlaget.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Fiskerfradraget er ikke preutfylt i skattemeldingen.  Du må levere skjema "RF-1213 Fiske" og beregne fradraget i del C på skjemaet.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

På forespørsel må du kunne dokumentere med driftsopplegg for fartøy at vilkår om 130 dager ombord overholdes.