Viktig informasjon

Hjelpa på denne sida gjeld dei få som framleis leverer skattemeldinga i gammalt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldinga er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldinga er inndelt i tema. Ho har eigne hjelpesider. Sjå oversikta vår med hjelp til tema i skattemeldinga.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldinga i Altinn. Gjeld for inntektsåret 2021

Hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, står fradrag for dette i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjeld posten meg?

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen i post 3.3.7.

Maksimalt fradrag for gaver er 50 000 kroner per år.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

Nytt for 2022

For inntektsåret 2022 reduseres maksimalt fradrag for gaver til kr 25 000 per år.

Utenlandske organisasjoner

Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten. Gave til utenlandsk organisasjon blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Satsar og nøkkeltal

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 50 000 kroner per år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

Utenlandske organisasjoner

Organisasjonen må:

Korleis fører eg dette i skattemeldinga i Altinn?

Gavebeløpet skal være innrapportert elektronisk og ferdig utfylt i skattemeldingen. Gaver til frivillige organisasjoner og lignende som ikke er rapportert inn, får du ikke fradrag for. Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.

Utenlandske organisasjoner

Slike gaver er ikke innrapportert. I posten, under Gaver gitt til organisasjoner til utlandet, fører du opp navn på den utenlandske organisasjonen og gavebeløpet i norske kroner.

Dokumentasjonskrav:

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Utenlandske organisasjoner

Fradrag for gaver til organisasjoner i utlandet må kunne dokumenteres med kvittering hvis vi ber om det. Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.