Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 4.3.2

4.3.2 Bolig

Gjeld for inntektsåret 2019

Hvis du eier en bolig per 31. desember skal formuesverdi føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes årlig, basert på statistikk på omsatte boliger fra SSB og opplysninger om boligtype, boligens beliggenhet, størrelse og byggeår. Overstiger formuesverdien 30 prosent av boligens markedsverdi kan du kreve nedsettelse av formuesverdien, såfremt reell markedsverdi kan dokumenteres. Dette gjelder din primærbolig.

Dersom boligen er en sekundærbolig må formuesverdien overstige dokumentert markedsverdi før du kan kreve nedsettelse av formuesverdien.

Les mer om skillet mellom primær- og sekundærbolig.

Gjeld posten meg?

Denne posten gjelder alle som

  • eier bolig og/eller boenhet i boligselskap/flerboligselskap per 31. desember
  • har kjøpt eller solgt en bolig/boenhet innen 31. desember, men tinglysning har skjedd etter 31. desember
  • har kjøpt eller solgt en bolig/boenhet innen 31. desember, uten at endring av eier er tinglyst
  • eier bolig/boenhet og beregnet formuesverdi overstiger 30 prosent / 100 prosent av eiendommens markedsverdi og markedsverdi kan dokumenteres med enten takst/verdivurdering eller observerbar omsetningsverdi
  • har bygget bolig og fått den ferdigstilt innen 31. desember

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er som regel ferdig utfylt i skattemeldingen, men sjekk at alt er riktig.

Her vil ikke eiendommen være ferdig utfylt og du må føre opp den aktuelle eiendommen i post 4.3.2. og gi opplysninger om eiendommen og beregnet formuesverdi.

Her vil eiendommen stå oppført på selger, og du må selv slette den aktuelle eiendommen i post 4.3.2.

Der endring av eier ikke er tinglyst må du sende inn salgskontrakt på eierskiftet til skattemyndighetene for å få endret reell eier i våre registre. Opplysninger om eierforhold mm. registrert i vårt eiendomsregister brukes ved utfylling av den forhåndsutfylte skattemeldingen. 

Hvis du bygger ny bolig vil normalt ikke eiendommen være ferdig utfylt som bolig i skattemeldingen, men kanskje stå som tomt. I det inntektsår huset står ferdig må du føre opp den aktuelle boligeiendommen i post 4.3.2 og slette den dersom den står oppført som tomt i post 4.3.5.

Dersom du eier en boenhet i boligselskap er post 4.3.2 normalt ferdig utfylt med formuesverdi og informasjon gitt fra boligselskapet, så sjekk at det er riktig. Beløpene du skal sjekke mot skal stå i årsoppgaven du mottar fra boligselskapet i januar. Hvis beløpet er feil må du endre det forhåndsutfylte beløp i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med boligselskapet for å påse at årsoppgaven blir riktig.

Hvis boligen ikke står oppført i skattemeldingen må du selv føre den opp. Du må oppgi primærareal/boareal, boligtype, byggeår og boligeiendommens adresse. Informasjon som etterspørres varierer avhengig av om det er snakk om bolig, boenhet i boligselskap eller boenhet i flerboligbygning. Ved bruk av elektronisk innlevering vil verdien beregnes automatisk når du fører inn aktuell informasjon.

Dersom du har bolig i boligselskap med vedtektsbestemt maksimalpris, skal denne prisen, inkludert andel av fellesgjeld, legges til grunn som sammenligningsgrunnlag i forhold til grensen for maksimal formuesverdi på 30/100 prosent av markedsverdien.

Hvis du mener at formuesverdien på din primær- eller sekundærbolig overstiger henholdsvis 30 prosent eller 100 prosent av markedsverdien, kan du kreve formuesverdien nedsatt ved levering av skattemeldingen. Du må kunne dokumentere boligens markedsverdi.

Hvis boligen står oppført med feil informasjon, må du rette dette opp ved å velge "Endre" og legg inn korrekt informasjon. Du må også oppgi årsak til endret informasjon (endret boligdata, eiendommen er annet enn bolig, feil i eierandel, eier ikke boligen lenger, fordeling mellom ektefeller/samboere eller har dokumentasjon på markedsverdi).

Hvis boligen er registrert som sekundærbolig, men er primærbolig, kan dette rettes opp i skattemeldingen.

Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du bor på institusjon på grunn av helse-/aldersrelaterte forhold. Dersom tidligere bolig ikke er utleid mot betaling, kan denne boligen anses som din primærbolig selv om du ikke bor der ved årets utgang. For å slippe å måtte endre fra sekundærbolig til primærbolig i skattemeldingen hvert år fremover, må du i et vedlegg til skattemeldingen gjøre rede for at vilkårene for å anse boligen som primærbolig er oppfylt. 

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på eventuelle endringer av formuesverdibeløp i skattemeldingen, men du må kunne legge fram dokumentasjon på foretatt endring hvis vi spør.

Dersom du foretar endring av formuesverdien fordi du mener den er for høy i forhold til markedsverdi, må du kunne dokumentere markedsverdien enten fra takstmann/eiendomsmegler eller observerbar omsetningsverdi av nyere dato hvis vi spør.