Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 4.3.3

4.3.3 Fritidseiendom

Gjeld for inntektsåret 2019

Hvis du eier en fritidseiendom per 31. desember skal formuesverdien av eiendommen føres i denne posten. Formuesverdien fastsettes ut fra tidligere formuesverdi på eiendommen, kostpris ved nyoppført bygg eller omsetningsverdi/kjøpesum.

I skattemeldingen for inntektsåret 2019 skal formuesverdien på fritidseiendom ikke oppjusteres. Formuesverdien skal ikke overstige 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

Gjeld posten meg?

Denne posten gjelder alle som:

  • eier en fritidseiendom eller en andel i fritidsboligselskap per 31. desember,
  • har solgt eller kjøpt en fritidseiendom innen 31.desember, men tinglysning har skjedd etter 31. desember.
  • eier en fritidseiendom eller en andel i fritidsboligselskap og beregnet formuesverdi overstiger 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

Fritidseiendom er ikke det samme som sekundærbolig. Sekundærbolig skal føres opp i post 4.3.2. Om eiendommen er en fritidseiendom eller sekundærbolig avgjøres av hva som står i matrikkelen og ikke av bruken av eiendommen. For mer informasjon om skillet mellom fritidseiendom og sekundærbolig, les her.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Som regel er posten ferdig utfylt i skattemeldingen, men sjekk at alt er riktig.

Dersom du eier en andel i fritidsboligselskap er posten normalt ferdig utfylt med verdi og informasjon fra boligselskapet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra boligselskapet i januar.

Hvis beløpet er feil må du endre det forhåndsutfylte beløp i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med fritidsboligselskapet for å påse at årsoppgaven blir riktig.

Hvis eiendommen ikke står oppført i skattemeldingen, må du selv føre den opp. Du må oppgi blant annet gnr, bnr, festenr, seksjonsnr, kommune, eierandel i prosent og formuesverdi. Dersom du eier andel i fritidsboligselskap må du oppgi kommune, boligselskapets navn, organisasjonsnummer med mer.

Formuesverdien skal tilsvare enten: 

  • Tidligere fastsatt formuesverdi, justert for årets prosentvise økning/nedsettelse. For fritidseiendommer skal det for inntektsåret 2019 ikke foretas noen generell oppjustering av formuesverdien. Formuesverdi som følger av skatteoppgjøret 2018 kan således legges ujustert til grunn også for inntektsåret 2019, eller
  • Ved nybygg, betydelige påkostninger mv. skal formuesverdien fastsettes i samsvar med nivået ellers i kommunen for sammenlignbare eiendommer. Formuesverdien for nyoppførte fritidsboliger skal ikke settes til høyere enn 30 prosent av tomtens verdi pluss byggekostnader, eller
  • Maksimalt 30 prosent av dokumentert omsetningsverdi

 

Hvis du har solgt eiendommen i løpet av inntektsåret 2019, men den fortsatt står oppført på skattemeldingen, sletter du eiendommen i posten og gir opplysninger om ny eier.

Hvis du mener at formuesverdien overstiger 30 prosent av markedsverdien, endrer du formuesverdien i posten.

Hvis fritidseiendommen står oppført med feil informasjon, må du rette dette opp ved å velge "Endre" og legg inn korrekt informasjon. Du må også oppgi årsak til endringen (overført til ektefelle/samboer, ny fritidsbolig eller annen årsak).

For eiendommer som er påbegynt, men ikke ferdig bygget, settes formuesverdien til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for den ferdige fritidsboligen.

Er bygging derimot ikke påbegynt, er det reglene for formuesverdsettelse av tomt som skal følges. Dette innebærer at formuesverdien settes til 80 prosent av tomtens markedsverdi.

Påkostninger

Hvis du har hatt større påkostninger på fritidseiendommen, altså hevet eller endret standarden av fritidseiendommen, må du opplyse om dette.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på fastsettelse/endring av formuesverdi i skattemeldingen, men du må kunne legge fram dokumentasjon på foretatt fastsettelse/endring hvis vi spør.

Dersom du foretar endring av formuesverdien fordi du mener den er for høy i forhold til markedsverdi, må du kunne dokumentere markedsverdien enten fra takstmann/eiendomsmegler eller observerbar omsetningsverdi av nyere dato hvis vi spør.