Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Håndbok

Håndbok i folkeregistrering

Håndbok for folkeregistrering er skrevet for Skatteetatens ansatte.

Denne utgave av Håndbok i folkeregistrering (versjon 2.1) er en omarbeidet og revidert utgave av tidligere versjoner 1.8 og 2.0 (intern). Utgaven er basert på Lov om folkeregistrering av 9. desember 2016 og Forskrift til folkeregisterloven av 14. juli 2017. Avgjørende endringer og vesentlige tilføyelser i forhold til utgave 2.0 er markert med loddrett strek i margen.