10-9 § 10-9. Refusjon til avgiftssubjekter (opph.)

§ 10-9 ble opphevet ved lov av 18. desember 2015 nr. 118

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

Avgiftssubjekter kan ikke få refundert merverdiavgift betalt ved innførsel. Refusjon kan likevel gis dersom

  • varen er deklarert på feil mottaker
  • merverdiavgiften er betalt både av den som innfører varen og av vedkommendes fullmektig. Fullmektigen kan da få refundert merverdiavgiften.

Paragrafen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2017.

Departementet uttalte i Prop. 1 LS (2015–2016) at bestemmelsen ikke lenger har betydning. Eventuell for mye innbetalt innførselsmerverdiavgift (bokstav a) skal korrigeres etter de regler som gjelder for endring av merverdiavgift som oppstår ved innenlandsk omsetning eller uttak.

Når det gjelder bestemmelsen knyttet til dobbelt betaling – avgiftssubjektet og dennes fullmektig (bokstav b) – vil det følge av alminnelig pengekravsrett at tilbakebetaling i slike tilfeller skal skje til fullmektigen.