23.1.1 Forarbeider

 • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) Om lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)
 • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Mindre endringer i §§ 3 og 10
 • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004-2005). § 3 annet ledd endres. Det presiseres at det også gis kompensasjon for tjenester kjøpt fra Svalbard og Jan Mayen. § 10 tredje ledd og § 9 tredje punktum endres. Foreldelsesfristen for kommuner og fylkeskommuner forlenges. I § 9 nytt fjerde punktum gis bestemmelser om utbetaling når krav tas med i oppgaven for en senere periode
 • Ot.prp. nr. 92 (2004–2005) og Innst. O. nr. 10 (2004–2005). Det presiseres i § 4 tredje ledd at kompensasjon også ytes for anskaffelser til kommunale havner på virksomhetsområder hvor det oppkreves havneavgifter
 • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Endringer i §§ 6 fjerde ledd og 12 første ledd som følge av ny bokføringslov
 • Ot.prp. nr. 29 (2005–2006) og Innst. O. nr. 19 (2005–2006). Ny lovhenvisning i § 2 første ledd bokstav d pga. ny barnehagelov
 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007). Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd siste punktum om kommunale havner oppheves
 • Ot.prp. nr. 61 (2006–2007) og Innst.  O. nr. 80 (2006–2007). Nytt annet punktum i § 7 første ledd. Fristen for innlevering av kompensasjonsoppgave for tredje periode flyttes til 20. august. Fristen for utbetaling av kompensasjon blir da forlenget tilsvarende, jf. § 9. Ellers enkelte endringer i §§ 6, 7, 14 og 17 som følge av omorganiseringen av Skatteetaten
 • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008). Ny nr. 4 i § 4 annet ledd. Endringen er en oppfølging av et ESA-vedtak og innfører en begrensning i kompensasjonsretten dersom den kommunale aktøren driver i konkurranse med virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget. I § 10 innføres en felles regel om når kompensasjonskrav foreldes for andre enn kommuner og fylkeskommuner. Det presiseres hva som er utgangspunktet for foreldelsesfristen og når foreldelsesfristen avbrytes. § 15 fjerde ledd: Gjeldende regelverk om renter etter merverdiavgiftsloven oppheves i forbindelse med at skattebetalingsloven trer i kraft. Rentebestemmelsen i kompensasjonsloven endres i tråd med dette
 • Ot.prp. nr. 31 (2007–2008) og Innst. O. nr. 46 (2007–2008). Nytt annet ledd i § 2. Det presiseres at loven ikke gjelder for privatpraktiserende allmennleger og privatpraktiserende fysioterapeuter
 • Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009). Nye lovhenvisninger i § 4 annet ledd nr. 1 og 2 og § 19 som følge av ny merverdiavgiftslov
 • Lov 25.06.2010 nr. 39: Prop. 126 LS (2009–2010) og Innst. 351 L (2009–2010). Det at den nye lovhenvisningen i § 4 annet ledd nr. 2 som følge av ny merverdiavgiftslov bare omfattet merverdiavgiftsloven § 8-3 og ikke også § 8-4 om personkjøretøy, blir rettet opp. Retten til å levere kompensasjonsoppgaver på papir oppheves. Som en følge av dette oppheves § 7 første ledd tredje punktum og annet punktum i tredje ledd, samtidig som § 7 tredje ledd første punktum flyttes til § 6 første ledd
 • Lov 10.12.2010 nr. 68: Prop. 1 LS (2010–2011) og Innst. 4 L (2010–2011). Ved lovendring 11. desember 2009 ble det vedtatt at det fra 1. januar 2011 skal gjelde et vilkår om betaling via bank ved anskaffelser for 10 000 kroner eller mer for å oppnå skattefradrag og fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Vilkåret er tatt inn i henholdsvis skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8. Derfor tas det inn tilsvarende vilkår i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 5
 • Lov 24.06.2011 nr. 24: Prop. 116 LS (2010–2011) og Innst. 430 L (2010–2011). Henvisningen i lovens § 15 rettet fra § 10 til § 9
 • Lov 24.06.2011 nr. 30: Prop. 91 LS (2010–2011) og Innst. 424 L (2010–2011). Ny ordlyd pga. ny helse- og omsorgstjenestelov (ingen realitetsendring)
 • Lov 13.12.2013 nr. 120: Prop. 1 LS (2013–2014). Endring i § 7 første ledd annet punktum. Forlenget oppgavefrist for 3. periode
 • Lov 27.05. 2016 nr. 14: Som følge av ny skatteforvaltningslov og endringer i skattebetalingsloven fra 1. januar 2017, ble det gjort en rekke endringer i kompensasjonsloven. Se Prop. 38 L (2015-2016), særlig side 345 (alle lovendringene i kompensasjonsloven), side 376 (lovspeil kompensasjonsloven – skatteforvaltningsloven) og side 346 og 350 (om særskilte bestemmelser for kompensasjon inntatt i skattebetalingsloven § 1-1 annet ledd bokstav k, § 2-2 tredje ledd, § 10-53 tredje ledd, § 10-60 femte ledd og § 11-2 sjette ledd)
 • Lov 20.12.2016 nr. 112: Prop. 1 LS (2016-2017). Lovteknisk opprydning ved at tidligere bestemmelse i § 2 annet ledd flyttes opp til § 2 første ledd bokstav c hvor den innholdsmessig hører hjemme, samtidig som borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven tas inn i § 2 andre ledd. Ny bokstav f i § 2 første ledd som inntar internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever samt tilføyelse som følge av det i § 4 annet ledd nr. 3 nytt annet punktum
 • Lov 21.06.2017 nr. 80 med virkning fra 1. januar 2017: Innst. 400 L (2016-2017). Ny bokstav g i § 2 første ledd. Kompensasjonsordningen blir utvidet til å også omfatte opplæringen av elever uten rett til videregående opplæring ved frittstående skoler. Nytt andre ledd i § 16, tidligere andre ledd blir nytt tredje ledd. Det blir innført et unntak fra plikten til å justere kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §§ 4 og 5.
 • Lov 22.06.2018 nr. 62 med virkning fra 1. januar 2017: Prop. 86 LS (2017-2018). Nytt andre punktum i § 16 andre ledd som presiserer at overdragerens rett og plikt til justering etter første ledd overtas uendret av den overtakende kompensasjonsberettigede virksomheten.
 • Lov 22.06.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Prop. 46 L (2017-2018). Ikrafttredelse 1. november 2019. Endring i ordlyden i § 6 andre ledd som henviser til kommuneloven som følge av ny kommunelov.
 • Lov 23. juni 2020 nr. 104 med virkning fra samme dato: Prop. nr. 107 LS (2019-2020) og Innst. 361 L (2019-2020). Nytt femte ledd i § 10. Departementet får forskriftshjemmel til å gi regler om avvikende foreldelsesfrsist for enkelte situasjoner.