Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-3.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres
  • Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og Innst. O. nr. 27 (2002–2003). Unntaket for helsetjenester utvides til å omfatte helserelaterte tjenester
  • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Unntaket for helsetjenester utvides til å omfatte utleie av utstyr og lignende mellom helsepersonell mv.