6-7.5 § 6-7 tredje ledd – Omsetning av brukte kjøretøyer

6-7.5.1 Hvilke kjøretøyer som omfattes av fritaket

Det skal ikke betales avgift av omsetning av kjøretøyer som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift og har vært registrert her i landet.

Ved lov 20. juni 2014 nr. 36 er det presisert at fritaket for brukte biler også omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer. Bakgrunnen for presiseringen er at Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2014 fjernet omregistreringsavgiften for kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer. Endringen ble gjennomført ved en endring i stortingsvedtaket om omregistreringsavgift § 1 avgiftsgruppe c, der det presiseres at omregistreringsavgiften bare omfatter motorvogner med tillatt totalvekt inntil 7500 kg.

Motorkjøretøyer på offentlig veiFritaket er generelt i den forstand at det omfatter alle kjøretøyer som kommer inn under ordningen med omregistreringsavgift. Ordningen omfatter da i hovedsak alle slags motorkjøretøyer som er beregnet for kjøring på offentlig vei, samt tilhengere/campingtilhengere med egenvekt over 350 kg. Det vises også til Ot.prp. nr. 15 (1981–82), som er den seneste av flere lovendringsforslag om hvilke kjøretøyer som omfattes av fritaket. Videre vises det til Av 1/78 av 9. februar 1978 og Av 29/81 av 15. desember 1981. Den første meldingen omhandler brukte én-akslede campingtilhengere som fra 1.1 1978 ble fritatt for merverdiavgift ved omsetning, idet det etter nevnte dato skal betales omregistreringsavgift.

HevingDersom en bilforhandler selger en bil som tidligere har vært gjenstand for salg og påfølgende heving av salget, skal det beregnes merverdiavgift av det andre salget selv om den første kjøper registrerte bilen på seg i motorvognregisteret. Det første salget beskrives som ikke funnet sted i merverdiavgiftslovens forstand pga. hevingen. Salget til kjøper 2 må derfor, i avgiftsmessig sammenheng anses som salg av et nytt kjøretøy. Det kan ikke være avgjørende for avgiftsplikten at det teknisk ikke lar seg gjøre å førstegangsregistrere kjøretøyet på den siste kjøperen. Dersom man var kommet til at salget av kjøretøyet til sistnevnte skulle vært fritatt for merverdiavgift, ville det innebære at kjøretøyet overhodet ikke ble belastet med merverdiavgift. Det ville ha vært et klart brudd på hovedregelen om at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av nye biler. En slik forståelse ville også innebære en reell fare for omgåelse av avgiftsplikten.

For å unngå at det ved salget til den siste kjøperen både ville påløpe merverdiavgift og omregistreringsavgift, noe som ville stride mot hensikten bak bestemmelsene, er det innført et fritak for omregistreringsavgift i disse tilfellene. Se for øvrig Av 13/88 av 27. september 1988 nr. 4 og U 10/71 av 23. juli 1971 nr. 2.

Avregistrerte kjøretøyerVed omsetning av avregistrerte kjøretøyer skal det hverken svares omregistreringsavgift eller merverdiavgift. Dersom et slikt kjøretøy blir påskiltet, skal omregistreringsavgift betales (men ikke merverdiavgift).

Bruktimporterte kjøretøyerImporterte bruktbiler er ikke tidligere registrert i Norge. Det skal derfor betales merverdiavgift (og ikke omregistreringsavgift) ved salg av slike biler. Avgiftsforholdet blir her følgelig som ved salg av nye biler. Se også KMVA 4204.

Ny lovgivningDet har vært på høring et forslag om å fjerne dagens omregistreringsavgift og erstatte den med merverdiavgift på omsetning av brukte kjøretøyer. Dette vil innebære at omsetning av brukte kjøretøyer vil følge merverdiavgiftsreglene på samme måte som ved omsetning av andre brukte varer. For å motvirke provenybortfallet ved en slik omlegging, ble det i høringsforslaget lagt opp til en innføring av en flat og lav eierskifteavgift.

Bakgrunnen for forslaget er bl.a. at omregistreringsavgift på brukte kjøretøyer som anskaffes til bruk i næringsvirksomhet representerer en fiskal skattlegging som favoriserer kjøp av nye biler der den næringsdrivende har rett til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift. Omregistreringsavgiften favoriserer dessuten kjøp av brukte kjøretøyer fra utlandet ved at avgiften bare gjelder for kjøretøyer som tidligere er registrert i Norge.

Det er kommet mange motforestillinger til forslaget om omlegging fra omregistreringsavgift til merverdiavgift ved omsetning av brukte kjøretøyer i Norge. Motforestillingene knytter seg nesten utelukkende til omsetning av brukte personkjøretøyer. Man frykter at det vil skje en dreining over til avgiftsfri omsetning i markedet for brukte personkjøretøyer, da det bare vil være næringsdrivende og ikke privatpersoner som skal betale merverdiavgift. Det blir bl.a. pekt på at dette vil kunne medføre redusert forbrukerbeskyttelse, og at salg som reelt sett skjer fra en næringsdrivende, blir kamuflert som privatsalg. En annen motforestilling knytter seg til fradragsreglene ved anskaffelse og drift av personkjøretøyer. Flere hevder at disse må endres ved en omlegging for å skape et mer nøytralt regelverk i forholdet mellom det å eie eller leie/lease personkjøretøyer. Dessuten har flere høringsinstanser pekt på at en eventuelt ny eierskifteavgift ikke bør overstige statens kostnader ved omregistrering.

Departementet trenger tid til å vurdere motforestillingene nærmere og vurdere alternative utforminger av forslaget før det eventuelt blir presentert for Stortinget.

KMVA 3974 av 5. oktober 1998

Klager kjøpte to bruktbiler, importert fra utlandet, fra en leverandør i Norge og videresolgte bilene til tredjemann. Bilene ble registrert for første gang på siste kjøper og vilkårene for avgiftsfritak var derfor ikke til stede.

DemonstrasjonsbilerRegistrert bilforhandler skal etter merverdiavgiftsloven § 3-24 svare merverdiavgift av bruktimportert personkjøretøy som tas i bruk som demonstrasjonsbil. Det skal betales omregistreringsavgift (og derfor ikke merverdiavgift) ved salg av bruktimporterte kjøretøyer benyttet som demonstrasjonsbiler.

Hvilke overdragelserDet skal ikke betales merverdiavgift ved salg av et brukt kjøretøy som det skal betales omregistreringsavgift for dersom kjøperen registrerer kjøretøyet på seg. Dersom kjøperen lar være å registrere kjøretøyet på seg, blir salget likevel fritt for merverdiavgift (Av 29/81 av 15. desember 1981).

KorttidsregistreringDet skal ikke betales merverdiavgift av brukte kjøretøyer som i prinsippet omfattes av reglene om omregistreringsavgift, men hvor kjøretøyene er spesielt fritatt for omregistreringsavgift pga. korttidsregistrering

InnbytteAvgiftsforholdet ved tilbakesalg av innbyttet motorkjøretøy er omtalt i F 13. desember 1976.

UttakVed uttak av kjøretøy, f.eks. dersom eier av en bruktbil som har vært anvendt i avgiftspliktig næringsvirksomhet, tar ut bilen til bruk privat eller til andre formål som ikke gir rett til fradrag for inngående merverdiavgift, skal det ikke beregnes merverdiavgift av uttaket fordi bilen ville vært fritatt fra avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 6-7 annet ledd dersom den i stedet hadde vært solgt, jf. lovens § 6-17.

Forsikringsselskapers omsetningAvgiftsforholdene ved forsikringsselskapers omsetning av biler som overtas fra forsikringstagerne ifm. utbetaling av erstatning, er omtalt i F 8. oktober 1970.

6-7.5.2 Den nærmere avgrensing av fritaket

Ifølge FMVA § 6-7 omfatter avgiftsfritaket ved salg av brukte kjøretøyer foruten selve kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv., også nærmere angitte varer og tjenester som selger av kjøretøyet leverer eller utfører.

Forskriftens § 6-7-3 regulerer hvilke varer og tjenester som omfattes.

UtstyrForuten selve det brukte kjøretøyet slik det er tatt inn med utstyr, påbygg mv. gjelder fritaket også utstyr og Påbyggpåbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell. Det er en forutsetning for fritaket at det ikke blir betalt særskilt vederlag for utstyret mv. I bl.a. KMVA 4678 var spørsmålet om en del av det utstyret/tilleggsutstyret som fulgte med ved salg av en del brukte biler, var uriktig fakturert avgiftsfritt iht. fritaket for brukte kjøretøyer.

Fritaket er ment å dekke de tilfeller hvor brukte biler settes i stand i relasjon til den standard og de spesifikasjoner som er vanlig for denne typen, merke og årsmodell, jf. KMVA 3315, KMVA 3994, KMVA 4236, KMVA 4248 og KMVA 4285.

Fritaket gjelder iht. forskriftens § 6-7-3 annet ledd også nærmere angitte arbeidsytelser for selgers regning ifm. kjøretøy og utstyr mv. som nevnt i § 6-7-3 første ledd bokstav a. Det er kun utførte arbeider og innføying av deler for selgers regning (altså før salget) som går inn under fritaket.

Ifølge Av 9/86 av 12. juni 1986 er det siste registrering i motorvognregisteret som er avgjørende for avgiftsplikten. Dette betyr at utstyr som fulgte med kjøretøyet ved inntaket, avgiftsfritt kan repareres eller skiftes ut.

I Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 10 er det gitt uttalelser om en rekke enkelttilfeller vedrørende bilforhandlers reparasjon/oppbygging av brukte kjøretøyer..

DekkUtskifting av dekk som ikke er i forskriftsmessig stand, Radioradioer som er standardutstyr for vedkommende biltype og slitte Setetrekksetetrekk (ikke varetrekk) kan foretas avgiftsfritt (Av 9/79 av 8. mai 1979 nr. 3).

Dersom FM-radio er standardutstyr for angjeldende bilmodell, antar vi at DAB+adapterDAB+adapter og bilforhandlers montering av denne, omfattes av fritaket. Bakgrunnen er stengingen av FM-nettet. En DAB+adapter vil etter stengingen av FM-nettet, være nødvendig for å kunne bruke eldre radioer.

LastevognerVed ombygging/påbygging av lastevogner var det reist flere nærmere spesifiserte spørsmål vedrørende ulike typer arbeid på vognene, se Av 20/79 av 27. september 1979 nr. 2. Det ble antatt at det skal svares merverdiavgift av varer og tjenester i de nevnte tilfellene (jf. også Av 28/81 nr. 10 ovenfor).

EkstrautstyrSåfremt utstyret er av en kategori som nevnt i forskriftens § 6-7-1, vil det foreligge avgiftsfritak uansett om dette utstyret må karakteriseres som ekstrautstyr (Av 7/84 av 16. mars 1984 nr. 5). Men tilleggsutstyr utover dette kan ikke repareres eller skiftes ut eller på annen måte tilføres en inntatt bil avgiftsfritt (Av 4/89 av 8. februar 1989 nr. 4).