6-7 § 6-7. Tjenester som gjelder offentlig vei (opph.)

§ 6-7 ble opphevet ved lov 7. desember 2012 nr. 78.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

(1) Omsetning av tjenester i form av bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.

(2) Departementet kan gi forskrift om hvilke tjenester som omfattes av fritaket og om hva som menes med offentlig vei.

Bestemmelsen ble opphevet med virkning f.o.m. 1. januar 2013.

Bakgrunnen for opphevelsen av bestemmelsen var at de forhold som i sin tid begrunnet fritaket, ikke lenger forelå.

Staten vegvesen driver ikke lenger produksjonsvirksomhet. Konkurransevridning i disfavør av andre leverandører av tjenester som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei, er dermed ikke lenger noen aktuell problemstilling. Statens vegvesen vil bli kompensert for den økte avgiftsbyrden gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Kommuner og fylkeskommuner får dekket merverdiavgiften som påløper ifm. med blant annet utbygging, drift og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veier gjennom kompensasjon iht. lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.