Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-10.1 Forarbeider

  • Lov 20.12.2016 nr. 116 om endringer i lov 19.06.2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017 og Innst. 4 L (2016-2017)