Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-10.2 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 7-10 trådte i kraft 1. januar 2017. Finansdepartementet har delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet, se forskrift 23. desember 2016 nr. 1882.

Forsvarsdepartementet skal som ledd i innføringen av F-35 kampfly delta i et flernasjonalt vedlikeholdsprogram for F-35. Merverdiavgiftsloven inneholder i dag regler om fritak på dette området. På grunn av innretningen av vedlikeholdsprogrammet for F-35, oppstår det likevel plikt til å beregne merverdiavgift ved enkelte leveranser av varer og tjenester innenfor vedlikeholdsprogrammet. Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen vil i utgangspunktet medføre at Forsvarets merverdiavgiftsutgifter knyttet til vedlikeholdsprogrammet ikke belastes Forsvarsdepartementets budsjett, men kan føres på et sentralt budsjettkapittel, jf. Finansdepartementets rundskriv R-116 av 12. mars 2015. Innretningen av vedlikeholdsprogrammet innebærer imidlertid at det oppstår skjult merverdiavgiftsbelastning og den statlige nettoføringsordningen kan ikke anvendes.

Bestemmelsen innebærer at det etableres en søknadsbasert enkeltvedtaksordning, hvor rammene for adgangen til å fatte enkeltvedtak følger direkte av lovteksten. Lovens formulering «vedlikehold av våpensystemet F-35» angir grensene for fritaksordningen med hensyn til arten og formålet med transaksjonen.