4.4 Særlig om kommuners skatteplikt

I tillegg til inntekter som nevnt i pkt. 4.1 og pkt. 4.2, er kommuner i utgangspunktet skattepliktig for eiendom eller innretning utenfor kommunens område, jf. sktl. § 2-5 annet ledd bokstav b. Selv om eiendommen eller innretningen ligger utenfor kommunens område, er det likevel ikke skatteplikt for inntekt av

  • vannledning med tilhørende dammer og bassenger
  • gravplass, krematorium med urnelund og urnehall, sykehus og feriekoloni. Det er likevel skatteplikt for inntekt av virksomhet som kommunen driver i tilknytning til slik eiendom og som går ut over eiendommens egentlige formål.