§ 5-6 femte ledd

Lovtekst

Er enkeltvedtak truffet uten at det er gitt pliktig varsel, kan den vedtaket retter seg mot, ved klage bringe vedtaket inn for samme myndighet til ny behandling.

Bestemmelsen regulerer konsekvensene av at enkeltvedtak treffes uten at pliktig varsel er gitt. Her har skattepliktige rett til å be om at saken behandles på nytt av samme myndighet. Det er dermed ikke nødvendig å vurdere om den manglende forhåndsvarslingen kan ha innvirket på vedtaket, jf. § 5-10 Virkning av saksbehandlingsfeil. Regelen har som formål å sikre reell toinstansbehandling ved en eventuell senere klage over vedtaket.