Generelt

Bestemmelsen pålegger en rekke nærmere angitte tredjeparter plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene. Dette er en videreføring av ligningsloven § 5-9. Ved lov av 19. desember 2017 nr. 128 ble det tilføyd nytt første ledd bokstav g, samt nytt annet ledd. Endringen trådte i kraft 1. januar 2018 med virkning for inntektsåret 2018.

Bestemmelsen angir hvem som skal gi opplysninger til skattemyndighetene, og hvilken type opplysninger som skal gis.