§ 7-10 første ledd bokstav h

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

h) oppstartsselskaper om tildelte opsjoner til ansatte etter ordningen i skatteloven § 5-14 fjerde ledd.

Formålet med regelen er å gi informasjon om antall bedrifter som benytter ordningen i skatteloven § 5-14 fjerde leddog i hvilket omfang.