§ 7-12 Identifikasjon av skattepliktig og kopi av opplysninger

(1) Meldinger med opplysninger som nevnt i dette kapitlet, skal for personlige skattepliktige inneholde fødselsnummer eller d-nummer. For selskaper, samvirkeforetak, foreninger, sammenslutninger mv. skal meldingen inneholde organisasjonsnummer, eller når slikt ikke finnes, annen identifikasjon etter regler gitt av Skattedirektoratet. Skattedirektoratet kan bestemme at meldingen skal inneholde utenlandsk identifikasjonsnummer.

(2) Den opplysningspliktige kan kreve at skattepliktig oppgir sitt fødsels-, d- eller organisasjonsnummer. Den opplysningspliktige kan også kreve at skattepliktig som har utenlandsk identifikasjonsnummer, oppgir dette. Den opplysningspliktige kan registrere slik identifikasjon også på grunnlag av opplysninger fra andre enn skattepliktig.

(3) Skattepliktig skal ha kopi av opplysninger som nevnt i dette kapitlet. Det skal framgå av kopien at opplysningene også er sendt skattemyndighetene. For opplysninger som er gitt etter § 7-2, skal skattepliktig motta en sammenstilt oversikt.

Bestemmelsen gir regler om hvordan personlige og upersonlige skattepliktige skal identifiseres i meldinger som gis etter kapittel 7, og pålegger de opplysningspliktige å gi kopi av opplysningene til den skattepliktige. Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 5-11, med en liten endring slik at meldingene også skal inneholde d-nummer for de skattepliktige som har det.

I tredje ledd er det fastslått at skattepliktige skal ha kopi av opplysninger som gis etter Kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter. Skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 gir utfyllende regler om lovbestemmelsens omfang og innhold. Skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 viderefører tidligere forskriftsbestemmelser, men er vesentlig forenklet og omredigert, se tidligere samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt § 5-11-1 og forskrift 7. mars 1996 nr. 260 om plikt til å gi oppgaver over innbetalinger av underholdsbidrag mv. § 6 annet ledd.

Når det gjelder opplysninger gitt etter § 7-2 Lønnsopplysninger mv., er det egne forskriftsbestemmelser i skatteforvaltningsforskriften § 7-12-2. Skattepliktige har krav på å få en sammenstilt oversikt over denne type opplysninger. Skatteforvaltningsforskriften § 7-12-2 er en videreføring av bestemmelsene i forskrift 18. desember 2014 nr. 1781 om sammenstilling til skattyter over opplysninger rapportert etter a-opplysningsloven.

I Prop. 1 LS (2021-2022) pkt. 12.1 er det forslag om en ny bestemmelse i tredje ledd som innebærer unntak fra plikten til å gi skattepliktige kopi av opplysninger som blir gitt til Skatteetaten. Unntaket skal gjelde for opplysninger om slaktet fisk som Fiskeridirektoratet skal gi etter forslaget om ny bestemmelse i § 7-9.