§ 7-9 annet ledd

Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral skal gi opplysninger til skattemyndighetene om pliktig underholdsbidrag mottatt fra bidragspliktige, om de bidragspliktiges gjeld og andre mellomværender med innkrevingssentralen.

Opplysningsplikt for NAV Innkreving og Statens Innkrevingssentral

NAV Innkreving og Statens Innkrevingssentral har opplysningsplikt om fradragsberettigede underholdsbidrag som de krever inn fra bidragspliktige.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-9 kapittel B (§ 7-9-5 – § 7-9-7) gir nærmere regler om opplysningspliktens omfang og innhold. Opplysningene skal gis innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

Annet ledd viderefører ligningsloven § 6-3 nr. 4 med en endring som følge av at Statens innkrevingssentral ble innlemmet i Skatteetaten fra 1. januar 2015. NAV Innkreving ble innlemmet i Skatteetaten fra 1. april 2018.

§ 7-9-5 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver bidragspliktig over bidrag som er tidfestet i skattleggingsperioden og eventuell gjeld eller tilgodehavende per 1. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-9-6 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • den bidragspliktiges fødselsnummer, navn og adresse
  • samlet tidfestet underholdsbidrag i skattleggingsperioden
  • samlet gjeld eller tilgodehavende pr. 1. januar året etter skattleggingsperioden
  • tilbakebetaling av underholdsbidrag for tidligere år.

§ 7-9-7 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.