Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre nordiske land

  • Publisert:

Bokføringspliktige kan oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Danmark, Finland, Island og Sverige uten å måtte søke om dette. Det skal gis melding til Skattedirektoret om slik oppbevaring.

Skattedirektoratet har den 3. juni 2010 fastsatt forskrift om oppbevaring av regnskapsmateriale i andre EØS-land. Forskriften er fastsatt med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-5 første ledd femte punktum, og regulerer hvilke land som anses for å tilfredsstille kravene i bokføringsforskriften § 7-1 første ledd første punktum:

  • Bokføringspliktige kan oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i et annet EØS-land dersom avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden, og slik oppbevaring ikke vil være til hinder for effektiv norsk politietterforskning.

Forskriften åpner for at bokføringspliktige kan oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Danmark, Finland, Island og Sverige uten å måtte søke om dette. Dette under forutsetning av at vilkårene i bokføringsforskriften § 7-5 første ledd annet, tredje og fjerde punktum er oppfylt:

  • Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir fra terminal eller lignende i Norge i hele oppbevaringsperioden.
  • Den bokføringspliktige skal skriftlig informere Skattedirektoratet om hvilket regnskapsmateriale som oppbevares i utlandet, hvor regnskapsmaterialet oppbevares, og hvordan kontrollmyndighetene til enhver tid kan få adgang til regnskapsmaterialet.
  • Oppbevaringstiden skal som et minimum følge bokføringsloven § 13 annet ledd og reglene i denne forskrift selv om oppbevaringstiden er en annen etter det aktuelle lands lovgivning.

Den skriftlige meldingen til Skattedirektoratet må inneholde opplysninger om

  • Hvilke deler av det elektroniske regnskapsmaterialet som oppbevares i utlandet, spesifikasjoner, type dokumentasjon osv.
  • Selskapsnavn og adresse til det stedet regnskapsmaterialet skal lagres i utlandet, dvs. stedet der serveren er plassert. Senere endringer i oppbevaringssted må tilsvarende meldes til Skattedirektoratet.
  • Hvordan kontrollmyndighetene til enhver tid kan få adgang til regnskapsmateriale. Dette kan være opplysning om aktuell forretningsadresse i Norge, hvor terminal og nødvendige passord befinner seg.

Det understrekes at papirbasert regnskapsmateriale fortsatt må oppbevares i Norge.

Skattedirektoratet vil foreta en nærmere vurdering av om forskriften bør åpne for oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land enn de nordiske. Dette arbeidet innebærer en vurdering av om avtaler og overenskomster med andre EØS-land sikrer tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden. Videre en vurdering av om oppbevaring i slike land er til hinder for effektiv norsk politietterforskning. Det kan ta noe tid før en slik mulig forskriftsendring er på plass.

Bokføringspliktige virksomheter som ønsker å oppbevare regnskapsmateriale i andre land enn de nordiske, må søke om dispensasjon etter bokføringsloven § 13 femte ledd. Det vises til vår artikkel på vår hjemmeside om slike søknader.