Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2012

  • Publisert:

Skattekortet skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver straks det er mottatt. Arbeidsgiver skal returnere skattekortet til arbeidstaker når arbeidsforholdet avsluttes.

 

Skattyterne må kontrollere beløpene på vedlagte skjema. Ved endring av skattekort/forskuddsskatt bruk skatteetaten.no/skattekort eller vedlagte skjema. For mer informasjon, se baksiden av tilsendt ”Grunnlag skattekort 2012” og skatteetaten.no.

Beløpsgrens for frikort for skoleungdom er kr 39 950. Frikort kan en bestille på skatteetaten.no/frikort eller ved henvendelse til skattekontoret.

Hvilken ligningsverdi på boligeiendom som er benyttet ved forskuddsutskrivingen, fremgår av grunnlaget for skattekortet.

På grunnlag av forventet prisvekst på boligeiendommer, er det ved utskriving av skattekort lagt til grunn en økning av likningsverdien for 2012 med 15 prosent For fritidseiendommer er det lagt til grunn en økning av likningsverdiene for 2012 med 10 prosent.

Arbeidsgiverne skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Leveres ikke skattekort, skal det trekkes 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet og arbeidsavklaringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser. Arbeidsgivere som får overført skattekortopplysninger maskinelt, skal også kreve at skattekortene blir levert inn. Dette er viktig for riktig gjennomføring av forskuddstrekket (bruk av tabellkort) og for påskrifter som skal gis på kortet ved tilbakelevering til arbeidstaker. I januar kan skattekortet for 2011 brukes hvis skattyteren ikke har kunnet levere nytt skattekort.

Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000.

Trekktabellene ligger på skatteetaten.no/skattekort.

Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.

Oslo, 21. desember 2011