Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven § 10

  • Publisert:

Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene 4.2.2011.

Skattedirektoratet er blitt anmodet om å vurdere om kompensasjonskrav som uriktig innsendes på korrigert oppgave kan ha fristavbrytende virkning i forhold til foreldelsesreglene i kompensasjonsloven § 10.

Problemstillingen er følgende:

Kommunenes frist for å sende inn kompensasjonsoppgaven er 1 måned og 10 dager etter utløpet av hver periode, jf  kompensasjonsloven § 7 første ledd, men kravet kan medtas i oppgaven for en senere periode, jf § 9 tredje punktum. For kommunene er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode, jf kompensasjonsloven § 10. Det betyr f eks at krav som hører til 1. periode (januar – februar) er foreldet ved innsendingsfristen for neste periode, 10. juni.

Oppgavefristen er gjennomført i Altinn ved at når innsendingsfristen for f  eks 6. periode er utløpt, vil kompensasjonsoppgaven (hovedoppgaven) for perioden heller ikke lenger være tilgjengelig i Altinn. Derimot vil en såkalt korreksjonsoppgave alltid være tilgjengelig. Denne kan imidlertid bare brukes for å korrigere ned kravet fordi det ble krevd for mye i den første oppgaven. Oppgaven kan ikke brukes til å øke kravet for perioden. En slik oppgave fremkommer teknisk også med et tilgodebeløp, men dette vil være mindre enn kravet som ble fremmet i den første oppgaven. Oppgaven er altså en korreksjon av tilgodebeløp fra det større som opprinnelig ble innsendt til det mindre. Fordi Altinn ikke kan lese av oppgaven at den i realiteten er enda en tilgodeoppgave for samme periode, vil oppgaven i første omgang bli godkjent i Altinn. Men i neste omgang vil den medføre en saksbehandling på skattekontoret med beskjed om at fristen for å sende inn oppgave er utløpt og at oppgaven avvises, og at for kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode. 

I mellomtiden kan fristen for å sende inn kravet på hovedoppgaven for neste periode være utløpt, og i så fall er spørsmålet om det fortsatt er korrekt å avvise kravet som foreldet. Problemstillingen har bakgrunn i en konkret sak fra en kommune, hvor det uriktig ble sendt inn korreksjonsoppgave for 6. periode 2009 som ble mottatt på skattekontoret 6. april 2010, altså fire dager før foreldelsesfristen for 6. periode 2009 som var 10. april 2010. Oppgavefristen for hovedoppgaven for 1. periode 2010, som kravet fra 6. periode 2009 også kunne vært tatt med på, var 10. april 2010, jf kompensasjonsloven § 9 tredje punktum, jf § 10 andre ledd. Da avvisningsbrevet fra skattekontoret ble avsendt 28. april 2010, var det for sent å ta kravet med på hovedoppgaven for 1. periode 2010.

Skattedirektoratets vurdering

Kompensasjonsloven har ett regelsett for innsendelsen av hovedoppgavene (krav om utbetaling av kompensasjon) og ett for korreksjonsoppgavene (reduksjon tidligere innsendt krav).

Fristreglene og reglene om formkrav for innsendelsen av hovedoppgaven følger av lovens §§ 7-10 og kompensasjonsforskriften §§ 2-4. For den som derimot vil redusere sitt tidligere innsendte krav, er det ikke behov for fristregler eller de samme formkravene, og prinsippene for innsendelse av slike korreksjonsoppgaver følger således av § 11 og kompensasjonsforskriften  § 5. I de tilfellene  er det tilstrekkelig å konstatere at en har krevet for mye kompensasjon for en termin, og det kan da når som helst sendes inn en ny korrigert oppgave for den samme terminen. I og med at en korrigert oppgave innebærer at det kreves mindre enn tidligere, stilles det her heller ikke krav til attest fra revisor slik som ved innsendelse av hovedoppgaven, jf kompensasjonsforskriften § 5 annet ledd sml med §§ 2-4. I praksis vil derfor en korreksjonsoppgave aldri være attestert av revisor fordi oppgaven i Altinn heller ikke har den funksjonaliteten.

Etter kompensasjonsloven § 7 første ledd må altså hovedoppgaven være kommet frem til skattekontoret innen 1 måned og 10 dager etter utløpet av hver periode. Samtidig heter det i § 7 annet ledd at krav om kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser gjort i løpet av en periode  tidligst kan fremsettes ved periodens utløp.Videre heter det i § 9 annet punktum at dersom kompensasjonsoppgaven mottas etter utløpet av fristen i § 7, så skal kravet avvises. Men etter § 7 tredje punktum kan kravet tas med i oppgaven for en senere periode, med de begrensninger som følger av § 10.

Videre heter det i § 8 at grunnlaget for kompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av registrert eller statsautorisert revisor eller kommunerevisor. I kompensasjonsforskriftens § 2 heter det nærmere om dette at oppgaven anses kommet frem når den er godkjent i mottakssentralen. Men det heter også at for at oppgaven skal godkjennes må den være signert av innsender og attestert av revisor.

Loven stiller altså uttrykkelige vilkår om at når en kommune vil kreve kompensasjon for f eks 6. periode 2009 slik som i dette tilfellet, så må det sendes inn enten i perioden mellom 1. januar – 10. februar 2010 på hovedoppgaven for 6. periode 2009 eller mellom 1. mars og 10. april på hovedoppgaven for 1. periode 2010. Og hovedoppgaven skal være attestert av revisor, jf lovens § 8.

Når krav for 6. periode 2009 sendes inn på en korreksjonsoppgave av 6. april 2010 for 6. termin 2009, så er det derfor i strid med både reglene i §§ 7 og  9 om når man kan sende inn krav for hvilke perioder og formkravene om revisorattest i § 8. Og så lenge attestasjon ikke foreligger, er det altså lovens og forskriftens system at oppgaven ikke anses kommet frem eller mottatt, hvilket igjen vil måtte bety at oppgave- eller foreldelsesfristene i §§ 7, 9 og 10 ikke avbrytes.

Vi ser at når kravet ikke blir avvist umiddelbart i Altinn, men først ved senere saksbehandling, så vil det kunne medføre vesentlig ulempe i forhold til foreldelse av kravet. Jo senere man får avvist et krav, desto kortere tid har man til å sende oppgaven på nytt og på riktig måte.

Men det at oppgaven ikke stoppes i Altinn, er altså kun mulig fordi lovens uttrykkelige vilkår til oppgaven ikke følges. Dersom en skulle godta at en korreksjonsoppgave kunne avbryte foreldelsesfristen i 10, ville det derfor i praksis sette til side både reglene i §§ 7 og 9 om når man kan sende inn krav for hvilke terminer og kravet om revisorattest i § 8, jf kompensasjonsforskriften § 2. Det er også slik at ved første gangs innsending av hovedoppgaven, så kan vilkårene om når man kan sende inn oppgaven og kravet om revisorattest omgås ved å sende inn oppgaven som en korreksjonsoppgave i stedet for hovedoppgave.

Innsendelsen av kompensasjonskrav hviler på selvdeklarering. Og hensikten med kravet til revisorattest etter kompensasjonsforskriften § 2 om når den skal foreligge og § 4 om det nærmere innholdet i den, var at det måtte være en revisor som stod inne for kompensasjonskravet når det ble innsendt. På den måten skulle kontrollbehovet fra avgiftsmyndighetene avlastes, revisor skulle ”kontrollere for avgiftsmyndighetene” når kravet ble innsendt.

Etter dette er vår konklusjon at krav som sendes på korreksjonsoppgaver aldri har fristavbrytende virkning i forhold til reglene om foreldelse i kompensasjonsloven § 10.